Algemene voorwaarden

1. Definities

1. Berg Group: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde één van de eenmanszaken of vennootschappen van de Berg Group (waaronder – maar niet uitsluitend – Knibbelberg B.V., Berg Farming B.V., Berg Landbouw B.V., Veluwse Oorsprong B.V., Berg Bio B.V., Berg Veevoer B.V., Berg Fourage B.V., Grondstoffen Kampen B.V., Berg Bemiddeling B.V., Berg Circulair B.V., WB Agri B.V., Landbouwbedrijf Wichert van den Berg, Eksterberg B.V., Berg Agrar GmbH en Berg Transport B.V.).
2. Afnemer: elke partij die de Berg Group ontmoet in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door Berg Group opgenomen offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor afsluitende vermelding, en kunnen te allen tijde door Berg Group herroepen worden.
2. Berg Group heeft te allen tijde de aanbieding van offerte tot kort na de beslissing uitgaande van de troepen.
3. Berg Group is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op waarschijnlijke vertalingen.
4. Een beslissing door de Afnemer van een aanbod van Berg Group, met een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Berg Group), heeft geen werking zolang het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Berg Group inhoudt. 
5. Een overeenkomst tussen Berg Group en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte heeft getekend, Berg Group een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer actief wordt beschreven zonder nader voorbehoud van overeenkomst te zijn met het aanbod van Berg Group, Berg Groep een bevestiging van de overeenkomst (bijvoorbeeld een opdracht- of bestellingsbevestiging) wordt verzonden en wel wanneer Berg Group (of een Derde namens Berg Group) met de uitvoering van de bestelling is begonnen.
6. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door Berg Group bepaald van de hand gewezen.
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Berg Group en de Afnemer.
8. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt de inhoud van de overeenkomst.
9. Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
10. Wijzigingen in de samenstelling van de bestelling leiden tot wijzigingen in de levering. Indien de Afnemer haar bestelling indient als gevolg van de vorige lid wensen te wijzigen, zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
11. Berg Group heeft het recht haar aanbod te troepen resp.de overeenkomst te ontbinden, indien haar kredietverzekeraar geen of geen volledige dekking zal sluiten voor de Afnemer en/of de betreffende overeenkomst. In dat geval heeft de Afnemer geen recht op enige compensatie of rechtvaardiging.  
12. Een samengestelde offerte van bestelling verplicht Berg Group niet tot het leveren van een deel van de goederen tegen een samengesteld deel van de uiteindelijke prijs.
13. Getoonde en/of verstrekte monsters, stalen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van Berg Group zijn zo ongeveer mogelijk, maar ongeveer alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.Aan de hand van vooraf opgestelde analyses van overzichten van waarden, kwalificaties ed (voorbeeld drogestofgehalte ed) kunnen geen rechten worden ontleend.
14. Berg Group heeft nooit de definitieve om door de Afnemer gegevensbestellingen (bestellingen) te accepteren en Berg Group houdt altijd de vrijheid om niet (meer) te leveren aan de Afnemer, ook indien Berg Group en de Afnemer een langdurige relatie met elkaar hebben bevestigd en/of de Afnemer in meer of mindere mate afhankelijk is van Berg Group en/of Berg Group en de Afnemer. Bij het wegen door Berg Group een bestelling uit te voeren of de relatie te beëindigen, is Berg Group nimmer veroordeeld tot een rechtvaardiging van compensatie.

3. Uitvoering, levering en risico

1. De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals beschreven in Incoterms 2010, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Levering vindt alleen plaats aan per trailer bereikbare adressen, tenzij een ander type vrachtauto is overeengekomen. De Afnemer wordt gehouden voor eigen rekening, voldoende personeel en materieel ter beschikking om de zaken te verliezen. Indien de levering in delen geschiedt, heeft Berg Group het recht elke levering als een afzonderlijke transactie te delen. 
2. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Afnemer (ook wanneer partijen in afwijking van de virtuele ondergrondse dat Berg Group zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen schriftelijk anders zijn afgesloten.In alle gevallen Afnemer een afnameplicht.
3. Indien is overeengekomen dat Berg Group zorg draagt ​​​​voor transport en de Afnemer de producten tijdens transport door Berg Group wenst te laten beschrijven, of configuratie eisen voor transport heeft, indien zij schriftelijk overeenkomen met Berg Group afspraken te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.
4. Indien de Afnemer de zelf wenst te verzekeren zal Berg Group de Afnemer op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
5. Indien wordt besloten dat Berg Group zorg draagt ​​​​voor transport zal de Afnemer aan Berg Group alle voor het transport gekoppelde gegevens aanleveren, inclusief, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behoort bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevensrust op de Afnemer. Elke vertraging in de oponthoud door de douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onduidelijke verstrekking van gegevens door de Afnemer, is voor rekening en risico van de Afnemer.
6. Indien producten door overmacht of door verzuim van de Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, niet naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is Berg Group overnames van deze producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt. 
7. Indien de Afnemer haar afnameplicht na te komen is Berg Group aandeelhouder van de producten na ommekomst van een termijn van 5 dagen nadat de producten onderdeel moeten worden namens de Afnemer om te verkopen tegen een door Berg Group om een ​​zekere prijs te bepalen. Berg Group is in dat geval aansprakelijk voor haar betaalde koopsom om te berekenen met al haar overeenkomst op de Afnemer, inclusief haar besloten tot rechtvaardiging.
8. Vermelde en/of overeengekomen termijn (zoals – maar niet voorlopig – termijn) geldt bij benadering en nooit als fatale termijn. 
9. De Afnemer is niet de bevestiging van de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de overeengekomen termijn voordat hij Berg Group, na het uitblijven van levering binnen de definitieve levering, schriftelijk een gedeeltelijke termijn heeft om definitief te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft. De Afnemer is niet verplicht tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.
10. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Berg Group met betrekking tot opslag van de door Berg Group geleverde producten leveren.
11. Berg Group heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
12. Beperkt afgesloten schriftelijk anders is afgesloten zorgt ervoor dat de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor zorgt dat Berg Group of de door Berg Group ingeschakelde derden mogelijk kunnen worden gekocht over: alle
betrokken gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en alle gegevens die Berg Group nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;
B. de verkregen verklaringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke vergunningen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).
13. De Afnemer staat er voor in de deur van namens haar aan Berg Group verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige levering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- cq leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Berg Group ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan ​​​​bij Berg Group, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.
14. Berg Group zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en te bieden.Alle diensten worden beoordeeld op basis van een activiteitenverbintenis.
15. Opdrachten worden gecontroleerd en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht werd uitgevoerd of stilzwijgend werd geleverd met het oog op de uitvoeringsdeur één bepaalde persoon.
16. De Afnemer blijft zelf en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer
: ​​het bestuur, de bedrijfsvoering en de veiligheid van haar bedrijf/organisatie, de bevestiging van de activiteiten van haar bedrijf/organisatie en haar eigen zakelijke aangelegenheden;
B.de door de Afnemer genomen beslissing over de mate waarin zij zich op de door Berg Group geleverde diensten wensen te baseren, afhankelijk van het gebruik en de implementatie daarvan;
C. de door de Afnemer genomen beslissing die van invloed zijn op de voortgang en de keuze;
D. de in- en verkoop van zaken;
e. het rantsoen en de wijze waarop de diensten en zaken van Berg Group worden gebruikt voor dit rantsoen.
17. Indien de Berg Group advies geeft over instructies aan de Afnemer, kan de Afnemer zonder enige rechte ontlenen. De Afnemer is (voor eigen rekening) verantwoordelijk voor het inschakelen van eigen, onafhankelijke deskundigen op het gebied van rantsoen, transport, management, enz.
18. Bij levering is het door middel van geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker afzonderlijk gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbescheiden verlangen voor zover die aanwezig zijn. Ter controle kan de Afnemer het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsverschillen beneden 2% worden verwaarloosd. Bij meer- of minderlevering is aan de Afnemer een speling toegestaan ​​van maximaal 5% tien van de samengestelde hoeveelheid. Het meer van minder geleverd wordt in dat geval verrekend tegen de eerder overeengekomen prijs.Wanneer een vracht één keer wordt gewogen en uit meerdere leveringen bestaat, wordt het gewicht naar rato verdeeld over de afzonderlijke leveringen en kan de Afnemer geen beroep doen op elke afwijking in gewicht.
19. Indien de aan Afnemer te leveren zaken, rechten van diensten niet (langer) mogen worden gebruikt, verhandeld van die manipulatie het gebruik van toepassing waarvan de toepassing wordt beperkt, belemmerd van verboden door de overheid/bevoegde autoriteit/certificeringspartij, is (uitgesloten) Berg Groep opgesteld de overeenkomst zonder voorafgaande verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op vergelijking, vergoeding van kosten of andere compensatie.

4. Overmacht

1. In het geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Berg Group naar eigen keuze definitief de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden van haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, splitsing en/ van ontbinding kan doen gelden. 
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hierin opgenomen in de wet en jurisprudentie wordt verwacht, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien van niet-voorzien, waarop Berg Group geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Berg Group niet in staat is haar verplichtingen na te komen.onder meer onder meer verstaan ​​​​(maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Berg Groep van derden waarvan Berg Groep op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer van transport, verlaagde maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen van het te leveren product, (inkoop)prijs stijgt van 10% van meer, actuele aflevering van grondstoffen van andere gebruikte materialen van het uitblijven van aflevering, 3. Berg Group heeft ook het
recht zich op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd, intreedt nadat Berg Group zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. Eigendomsvoorbehoud en gebruikleen

1. De zaken blijven uitsluitend eigendom van Berg Group, zolang de Afnemer niet wordt vervuld aan de overname
: ter zake van door Berg Group aan de Afnemer krachtens deze of enige andere
(al dan niet toekomstige) aangeboden of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachten de onder een genoemde overeenkomst tien verklaring van de Afnemer uitgevoerde of nog te fundamentele diensten, en/of,
C. verwittigde uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten .
Het geaccepteerde eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Berg Group onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige ontwikkelingen.
2. Alle zaken die Berg Group aanwijst en waarvan Berg Group middels facturen van vertrouwen kan aannemen dat zij zaken van die soort zijn geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behouden tegen bewijs dat van Berg Group voortvloeit uit zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt maximaal 50% van de factuurwaarde van de onderzochte zaken te verdelen, maar zal nooit de totale openstaande voorgaande overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden 25% van de factuurwaarde van de vastgelegde zaken te bedragen.
4. De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar metingen een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Wanneer een verzekering van betaling wordt bevestigd of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, is hij vanaf dat moment niet bevoegd om de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
6. De deur van namens Berg Group verstrekte monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Berg Group en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Berg Group verzameld.

6. Prijzen en pallets

1. vermeld anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten van op elke andere opgave van Berg Group in euro's, exclusief omzetbelasting (btw), exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden exclusief elke invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten .
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen van wijzigingen in de prijzen van de gebruikte materialen van grondstoffen), ontstaan ​​na het sluiten van de overeenkomst, mag door Berg Groep wordt doorberekend aan de Afnemer.Indien de levering binnen een maand na het sluiten van de koopovereenkomst dient te worden of wordt uitgevoerd, is de Afnemer bij een prijsverhoging van meer dan 10% na het sluiten van de koopovereenkomst bevestigd de Overeenkomst te ontbinden gedurende 48 uur nadat Berg Group de prijsverhoging heeft de Afnemer heeft bekend gemaakt. Indien de levering later dan een maand na het sluiten van de koopovereenkomst dient te worden of wordt uitgevoerd, is de Afnemer bij een prijsverhoging van meer dan 10% na het sluiten van de koopovereenkomst die de overeenkomst te ontbinden gedurende 48 uur na Berg Group de prijsverhoging van de Afnemer bekend heeft gemaakt.In geval van ontbinding op grond van het vervalst is Berg Group in geen geval een vergelijking van andere compensatie aan de Afnemer verschuldigd.
3. Indien is overeengekomen dat de levering op een soortgelijke tijd van in een bepaalde periode zal plaatsvinden en deze levering wordt samengevoegd op verzoek van de Afnemer, is Berg Group een prijsverhoging door te voeren, zonder dat de Afnemer recht heeft op ontbinding van de configuratie verklaring van de overeenkomst.
4. Berg Group is aansprakelijk voor de prijs in rekening te brengen die zij in gelijkwaardige situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen een prijs zijn gekoppeld.Afnemer kan zich in de gevallen partijen niet gemengd een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder ingediende aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Berg Group. Offertes gelden niet voor bestellingen en/of toekomstige bestellingen.
5. Statiegeldpallets dienen altijd door de Afnemer uiterlijk bij aflevering betaald te worden, tenzij de Afnemer de pallets direct weer teruggeeft. Indien de Afnemer de pallet onder zich houdt, is Berg Group gerechtigd daarvoor € 25,00 in rekening te brengen bij de Afnemer. Bij een volgende levering (van strooisel op pallets) neemt Berg Group de pallets weer mee en wordt het statiegeld in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur van Berg Group (mits de pallet in goede staat wordt teruggegeven).De Afnemer is lege pallets terug te brengen op een door Berg Group aan te wijzen adres. Voor het ophalen van pallets (los van een levering) is Berg Group aansprakelijk € 75 in rekening te brengen bij de Afnemer.

7. Facturatie, betaling en opeisbaarheid

1. Unieke schriftelijke anders is overeengekomen betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting van rekening per bank te geschieden.
2. Wanneer de betaling niet verloopt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Berg Group verschuldigd. De rente bedraagt ​​12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is. 
3. De Afnemer is aansprakelijk voor alle door Berg Group (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. Al het vervolg van de Afnemer aan Berg Group is verschuldigd, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is afgesloten, het faillissement (of het in een ander land gebaseerd equivalent hiervan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent hiervan ) aanvraag, wanneer beslag op zaken van overlijden van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd van haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent ervan ), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5. Betalingen dienen te geschieden in euro's.
6. Gedeeltelijk de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van Berg Group een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de termijn voldoet aan dit verzoek, vervalt hij direct in verzuim. Berg Group heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.
7. Het recht van de Afnemer om zijn overlijden op Berg Group heeft te maken met betalingsverplichtingen aan Berg Group uit welke hoofde dan ook uitgesloten is. De Afnemer heeft geen recht op enige verbintenis op te schorten.
8. Berg Group heeft het recht voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst aan de Afnemer een limiet voor het bedrag aan openstaande (onbetaalde) facturen van Berg Group te stellen. In dat geval dient de Afnemer (ook al is de betalingstermijn van alle openstaande facturen nog niet verstreken) te voorkomen dat in totaal een bedrag openstaat (onafhankelijk van de betalingstermijn) dat de limiet te boven gaat. Indien de limiet wel wordt beperkt, is Berg Group aansprakelijk voor haar verplichtingen op te schorten (zoals, maar niet uitsluitend, de werkzaamheden op te schorten en de levering van de zaken op te schorten) tot het moment waarop de Afnemer een bedrag heeft betaald dat het limiet niet langer is beperkt,zonder dat dit een tekortkoming heeft veroorzaakt aan de zijde van Berg Group en zonder dat de Afnemer bijvoorbeeld (maar niet zeker) recht heeft op vergoeding vanwege verbeurde boetes, kostenvergoeding of andere vernietiging dan wel op nakoming, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde laat het recht van de Berg Group op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
9. Berg Group heeft het recht om een ​​orderverhogende zaken in delen te leveren (deelleveranties) en waarschijnlijk te factureren.
10. Indien de Afnemer één of meer gebeurtenissen heeft op één van meer van de entiteiten (rechtspersonen ed) gehoord door de Berg Group, bevestigt Berg Group deze verklaring te berekenen met één of meer gebeurtenissen van één of meer van de entiteiten die bij de Berggroep op de Afnemer.

8. Garantie en vrijwaring

1. De door Berg Group te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en 
normen op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs voorgeschreven kunnen worden. De door Berg Group levert of te leveren zaken betreffen natuurlijke producten, die erg verwerkt zijn voor voorbeeld weersomstandigheden en per aflevering verschillende eigenschappen, eigenschappen en waarden (vergelijkbaar drogestofgehalte ed) kunnen vorige.Indien de zaken andere eigenschappen, eigenschappen van waarden bevestigd dan staat aangegeven op de offerte, factuur, vooraf afgegeven analyse van ergens anders dan wel indien deze afwijking van gemiddelden van de markt aannemelijk is, heeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te bevestigen ( ontbinden, verwijderen, etc.) en heeft de Afnemer geen recht op compensatie, compensatie of prijsvermindering. 
2. Berg Group is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar zaken niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, geldige vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving.De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoeren in andere landen dan Nederland.
3. De Afnemer vrijwaart Berg Group voor elke aanspraak van derden op grond van het feit dat de zaken niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door de Afnemer van aan hem gelieerde uitdagingen in het gezochte land in het verkeer wordt gebracht.
4. De Afnemer vrijwaart Berg Group voor elke schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de zaken voor zover die door de Afnemer of hem gelieerde ondernemingen in het begeleide land in het verkeer worden gebracht. 
5. De Afnemer Berg Group te allen tijde te informeren over (verpakkings-)eisen (inclusief informatieverplichtingen) die gelden voor verkoop in- en vervoer naar de landen waar de Afnemer de producten ontvangt, verkoopt of voornemens is te verkopen. Deze beoordeling is ook van toepassing indien Berg Group in bulkverpakking levert aan de Afnemer.
6. Indien de Afnemer de zaken heeft geregeld van eigen verpakkingen, vrijwaart zij Berg Group voor alle schade die de Berg Group kan lijden ten gevolge van de verpakking van de Afnemer.
7. Indien garantie niet schriftelijk is vastgelegd, geldt dat Berg Group geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en uitgevoerde werkzaamheden. Garantie is nooit van toepassing op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen.
8. In alle gevallen waarin Berg Group een of meer gegarandeerde garanties hanteert, gelden de volgende bepalingen.
9. Berg Group kan niet worden gehouden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.
10. De Afnemer kan alleen een aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Berg Group, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verdere verbintenissen tegenover Berg Group is nagekomen en nakomt. 
11. Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is persoonlijk, niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden vastgelegd.
12. De garantie geldt niet wanneer
:Afnemer heeft niet vastgelegd conform artikel 9 van deze voorwaarden;
B. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkings- opslag- en vervoersvoorschriften of andere instructies die, door of names Berg Group, de leverancier van Berg Group en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
C. er sprake is van normale slijtage van bederf; 
D. er niet afdoende maatregelen in acht worden genomen;
J. er is sprake van transport- of verwerkingsschade;
k.de zaak bevestigd en/of onzorgvuldig of niet in verwarring met de beslissing van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet gelijktijdig) misleidend misbruik, verwaarlozing, onregelmatige toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;
ik. er is sprake van slijtage of veroudering dan wel krassen, wrijvingen en onderliggende sporen van het vloeroppervlak;
M. de zaak, ondanks riet veroorzaakte schade en/of gebreken aan veiligheidswaarschuwingen gebruikt blijft worden (waaronder begeleidend, (op)gevoerd wordt);
N. er is een twijfelachtige opslag.Producten moeten in ieder geval worden opgeslagen in een afgesloten, droge en schone omgeving beschermd tegen weersomstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, regen, sneeuw of andere oorzaken van vocht;
O. de zaken zijn binnenshuis onder abnormale omstandigheden, zoals ondergeschikte omstandigheden, chemische dampen, reiniging of hoogste temperatuur.
13. Een door Berg Group gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden vervolgt geen erkenning van aansprakelijkheid van Berg Group in voor een door de Afnemer of door derden geleden schade.
14. In geval van vervanging of herstel wordt besloten geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.
15. Indien de leverancier van Berg Group of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Berg Group of fabrikant van strengere voorwaarden (in vergelijking met de voorwaarden die Berg Group stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van Berg Group of fabrikant. Indien de leverancier van Berg Group of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Berg Group of fabrikant aanvullende voorwaarden (in vergelijk met de voorwaarden die Berg Group stelt), geldt ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van Berg Group of fabrikant. 
16. De Afnemer dient er voor eigen rekening en risicozorg voor het dragen van de implementatie van de door Berg Group geleverde zaken, hanteert over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies van andere instructies die, door namens Berg Group , de leverancier van Berg Group en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Afnemer vrijwaart Berg Group voor aanspraken van derden (waaronder de verhuizing) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de implementatie niet wordt uitgevoerd over voornoemde instructies.
17. Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

9. Controle producten en reclametermijn

1. De Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Indien de Afnemer van oordeel is dat er sprake is van schade die is ontstaan ​​tijdens het transport, dient de Afnemer hier direct bij aflevering foto's van te maken en een afgebroken voorbehoud te maken op de transportbon. Verder dienen zichtbare- of bediening door controle redelijkerwijs kenbare gebreken van variant van gedeeltelijke is voorgesteld dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk binnen 24 uur na de aflevering van de zaken cq uitvoering van de diensten schriftelijk, ondersteund en operationeel aan Berg Group te medegedeeld worden.Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten te (laten) inspecteren, geldt dat tussen partijen als vast moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of vervanging door controle redelijkerwijs kenbare gebreken cq dat de diensten aan de geannuleerde beantwoording. Mocht de Afnemer bij constatering van Gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Berg Group, over gaan naar cq verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie cq verwerking van het (op)voeren van de geleverde zaken, dan gedeeltelijk de Afnemer de debiteur geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het bestaande tekort/tekortkoming.  
2. Overige tekortkomingen van de oplossing van de conclusie is een conclusie van de Afnemer binnen 24 uur na de ontdekking op basis van een geschreven, en gebaseerd op Berg Group mede te delen.
3. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Berg Groep van het Gebrek aan de hoogte te stellen, verliest de Afnemer zich recht op elke rechtsgevolgen die ontstaan ​​door het Gebrek aan afwijking van latere is besloten te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of vernietiging op grond van het gebrek aan de tekortkoming.
4. Geringe afwijkingen van gemengde maten, gewichten, samenstellingen van kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen onzekere wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering van fabricage van de producten, onvolkomen in eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen van grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden van eigenschappen die inherent zijn aan de aard van de materialen van grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of geleverd niet aan de overeenkomst is beantwoord, noch recht op annulering van (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst van betaling van de producten te bevestigen.
5. De zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven.De Afnemer zorgt ervoor dat de gelost lading goed oplosbaar, goed onderhouden, goed bewaard, droog bewaard en goed behandeld wordt. Indien vaststaat dat een zaak (of een deel daarvan) Gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Berg Group en dat geleidelijk en op de juiste wijze aan Berg Group wordt gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Berg Group (het gebrekkige deel van) de zaak binnen een redelijke termijn na terugontvangst van, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Berg Group, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan,
6. Indien va

Onderstaande voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen. De Nederlandse versie is de oorspronkelijke en leidende versie. Indien er een verschil zit tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie, prevaleert de Nederlandse versie.

 

1. Definities
1.1 Berg Group: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde één van de entiteiten van de Berg Group (waaronder – maar niet uitsluitend – Knibbelberg B.V., Berg Farming B.V., Berg Landbouw B.V., Veluwse Oorsprong B.V., Berg Bio B.V., Berg Veevoer B.V., Berg Fourage B.V., Grondstoffen Kampen B.V., Berg Bemiddeling B.V.,  Berg Circulair B.V., W.B. Agri B.V.,  Landbouwbedrijf Wichert van den Berg, Eksterberg B.V., Berg Agrar GmbH en Berg Transport B.V.).
1.2 Leverancier: de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) tot wie de order voor de levering van zaken, rechten en/of uitvoering van diensten of anderszins is gericht. 
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Berg Group en Leverancier tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten. 
1.4 Algemene Inkoopvoorwaarden: deze door Berg Group gehanteerde algemene voorwaarden. 
1.5 Contract: de schriftelijke (daaronder begrepen: elektronische) vastlegging door Berg Group van de inhoud van de overeenkomst.

 

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere huidige en toekomstige rechtsbetrekking waarbij Berg Group partij is betreffende de verkoop en/of levering van zaken, rechten, uitvoering van diensten en/of anderszins door Leverancier. 
2.2 De algemene voorwaarden van Leverancier zijn nooit van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zijn in dat geval verplicht met elkaar in overleg te treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Indien Berg Group op enig moment geen strikte naleving van deze Algemene Inkoopvoorwaarden verlangt, betekent dat niet dat zij haar recht op nakoming volgens die bepalingen prijs geeft.
2.5 Van het bepaalde in deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

3.  Overeenkomst
3.1 Naast de Overeenkomst zijn (in de rangorde zoals opgesomd) van toepassing: 
a. deze Algemene Inkoopvoorwaarden;
b. eventueel in de Overeenkomst door Berg Group van toepassing verklaarde aanvullende algemene voorwaarden;
c. de wettelijke en andere overheidsvoorschriften, die relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier wordt geacht hiermee bekend te zijn en zich hieraan te houden.
3.2 Tenzij Leverancier met bekwame spoed schriftelijk meldt dat in het Contract of in deze Algemene Inkoopvoorwaarden genoemde bescheiden ontbreken, worden deze geacht door Berg Group tijdig aan Leverancier te zijn verstrekt. Bij gebreke van een tijdige melding zal Leverancier zich niet op de onbekendheid met de in bescheiden kunnen beroepen. Leverancier is verder gehouden Berg Group te wijzen op eventuele onjuistheden en tegenstrijdigheden in de stukken en zal zich daarop niet kunnen beroepen wanneer Leverancier deze kende of had behoren te kennen maar niet tijdig heeft gemeld.

 

4. Gegevens en intellectuele eigendomsrechten
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zorgt Leverancier voor eigen rekening en risico ervoor dat Berg Group, de door Berg Group ingeschakelde derden en overheidsinstanties tijdig kunnen beschikken over:
a. alle informatie zoals tekeningen, specificaties, berekeningen, documentatie en dergelijke die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
b. de benodigde goedkeuringen en meldingen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
c. monsters, modellen en dergelijke die worden genoemd in de Overeenkomst of redelijkerwijs door Berg Group worden verlangd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van voornoemde monsters, modellen en dergelijke over op Berg Group op het moment dat ze aan haar (of aan een door haar aangewezen derde) worden overhandigd.
4.2 Het genoemde in het vorige lid zal:
a. worden opgesteld en ter beschikking worden gesteld conform de daartoe in de Overeenkomst vermelde eisen of, als dergelijke eisen daarin niet zijn vermeld, in overeenstemming met de daartoe redelijkerwijs door Berg Group te stellen eisen; en
b. ter beschikking worden gesteld op de datum of binnen het tijdsbestek als daartoe vermeld in de Overeenkomst, dan wel, indien daaromtrent niets in de Overeenkomst is bepaald, op de datum of binnen het tijdsbestek dat, in verband daarmee, wordt bepaald door Berg Group.
4.3 Alle gegevens en zaken (tekeningen, modellen, computerprogrammatuur, monsters, etc.) die door Berg Group ten behoeve van de Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Berg Group en mogen door Leverancier niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten op van Berg Group afkomstige gegevens en werken is uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Leverancier dient door Berg Group aan hem overhandigde gegevens en zaken direct bij ontvangst op juistheid en volledigheid te controleren en Berg Group terstond te wijzen op eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
4.5 Zaken waarop industriële en/of intellectuele eigendomsrechten rusten die Leverancier in samenwerking met- of in opdracht van Berg Group heeft ontwikkeld, worden eigendom van Berg Group, inclusief de daarop rustende industriële en/of intellectuele eigendomsrechten. Mochten er nadere handelingen nodig zijn voor de overdracht van deze zaken of rechten, dan zal Leverancier hieraan alle medewerking verlenen.
4.6 De door Berg Group in het kader van de Overeenkomst overhandigde gegevens en zaken mogen voor geen ander doel worden gebruikt dan de uitvoering van de Overeenkomst. Na uitvoering en/of beëindiging van de Overeenkomst zal Leverancier, indien en zodra Berg Group dit verlangt, aan Berg Group alle informatie, documenten en zaken retourneren die Berg Group aan Leverancier, in het kader van de (uitvoering van) overeenkomst, ter beschikking heeft gesteld, en de overige exemplaren/kopieën vernietigen.
4.7 Leverancier vrijwaart Berg Group voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden ter zake van door hem geleverde zaken en verrichte werkzaamheden en zal aan Berg Group alle schade vergoeden die Berg Group lijdt en/of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van (gepretendeerde) gerechtigden, alle werkelijke kosten voor juridische bijstand en overige (buiten)gerechtelijke kosten daaronder begrepen.

 

5. Uitvoering werkzaamheden, leveringen en verpakkingen
5.1 De werkzaamheden en leveringen dienen door Leverancier op de overeengekomen tijdstippen aan te worden gevangen en binnen de overeengekomen opgenomen termijn te worden verricht. De overeengekomen tijdstippen/termijnen zijn fatale termijnen voor Leverancier.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Leverancier de zaken binnen de over overeengekomen tijdstippen/termijnen DDP (Deliverd Duty Paid/Geleverde Rechten Betaald, conform de Incoterms® 2020) te leveren op de overeengekomen plaats. Indien partijen geen plaats van levering zijn overeengekomen, dient Leverancier de zaken te leveren op de door Berg Group aangewezen of aan te wijzen plaats.
5.3 Indien partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Berg Group zorg zal dragen voor transport, zal Leverancier aan Berg Group alle voor het transport noodzakelijke gegevens en documenten aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Leverancier. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Leverancier, is voor rekening en risico van Leverancier.
5.4 De zaken zullen bij aflevering worden vergezeld van een leveringsbon waarop het ordernummer en de overige relevante gegevens ter zake de geleverde zaken dienen te worden vermeld. Leverancier zal Berg Group, tegelijkertijd met de verzending van de zaken, een kopie van de afleveringsbon per e-mail toesturen.
5.5 Leverancier zal Berg Group twee werkdagen van tevoren per e-mail in kennis stellen van een voorgenomen levering. Een dergelijke kennisgeving zal alle relevante gegevens bevatten ter zake de te leveren zaken zoals het gewicht van die goederen en eventueel te nemen maatregelen in verband met het uitladen van die zaken op de plaats van levering.
5.6 Op het moment dat Leverancier weet of er redelijkerwijs van uit dient te gaan dat hij niet aan de in de Overeenkomst opgenomen termijnen kan voldoen dient hij Berg Group daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de oorzaak daarvan. Leverancier blijft altijd verplicht tot tijdige nakoming.
5.7 In het geval Leverancier de producten niet op de juiste locatie levert, heeft Berg Group de keuze binnen twee werkdagen Leverancier mededeling te doen dat Berg Group de producten weigert of het alsnog zelfstandig vervoeren van de producten naar de juiste locatie. Indien Berg Group de producten weigert, heeft Berg Group de keuze uit het (geheel of gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst dan wel te eisen dat Leverancier de producten binnen 24 uur alsnog op de juiste locatie brengt.
5.8 Alle kosten voor Berg Group die voortvloeien uit het feit dat Leverancier de producten niet op de juiste locatie levert komen voor rekening van Leverancier. In het geval Berg Group er voor kiest om zelfstandig de producten naar de juiste locatie te vervoerden (zie vorige lid), is Leverancier ten minste een vergoeding gelijk aan de werkelijke transport- en bijkomende administratie kosten aan Berg Group verschuldigd. Dit laat onverlet het recht van Berg Group om alle kosten op Leverancier te verhalen.
5.9 Berg Group is gerechtigd de in de Overeenkomst opgenomen termijnen en/of tijdstippen en/of volgorde voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of leveren van de goederen door Leverancier tussentijds te wijzigen. Leverancier heeft in dat geval geen recht op kosten- en/of schadecompensatie, tenzij naar het oordeel van Berg Group de kosten voor Leverancier in verband met de wijziging in zodanige mate worden verhoogd dat het achterwege laten van een compensatie onaanvaardbaar is.
5.10 Leverancier is gehouden om alle aanwijzingen die door Berg Group in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier worden verstrekt zonder enig voorbehoud op te volgen.
5.11 Indien Berg Group mankracht en/of materieel ter beschikking dient te stellen ter lossing van de zaken, dient Leverancier Berg Group daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en niet later dan twee werkdagen voorafgaand aan het overeenkomen tijdstip van levering.
5.12 Leverancier is voorafgaand en gedurende de duur van de overeenkomst verplicht Berg Group per e-mail te informeren over verbeteringen welke, gelet op de huidige stand en/of ontwikkelingen van kennis en techniek in het algemeen, voor de zaken en/of diensten mogelijk zijn dan wel zullen worden, voor zover Leverancier deze verbeteringen als een ter zake ervaren en deskundige leverancier behoort te (onder)kennen.
5.13 Leverancier zal de zaken naar hun aard, mede gelet op de wijze van vervoer, deugdelijk verpakken, afdekken en desgewenst volgens instructies van Berg Group merken. Leverancier zal de zaken dusdanig verpakken en beschermen (zoals afdekken) voor het vervoer naar de plaats van levering dat schade aan of kwaliteitsvermindering van de zaken tijdens het vervoer, het in- en / of uitladen en de opslag van de zaken wordt voorkomen.
5.14 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking. Alle gebruikte verpakking, uitgezonderd leenemballage, wordt eigendom van Berg Group, tenzij Berg Group deze zal weigeren. Bij weigering is Leverancier verplicht de geweigerde verpakking voor eigen rekening en risico af te voeren van de alsdan door Berg Group opgegeven plaats. Berg Group wordt geacht de verpakking te hebben geweigerd, indien zij binnen 4 weken na ontvangst Leverancier verzoekt de verpakking af te halen.
5.15 Leverancier garandeert dat de goederen en hun verpakking zijn voorzien van de juiste etikettering, productinformatie, alsmede van alle voorschriften, onder meer voor vervoer, opslag, bewerking, verwerking, gebruik en/of verbruik, herstel, onderhoud alsmede voor gebruik van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en te nemen veiligheidsmaatregelen.
5.16 Zendingen die niet aan het in bepaalde in de vorige drie leden van dit artikel voldoen, kunnen door Berg Group geweigerd worden, onverminderd de aansprakelijkheid van Leverancier voor eventuele schade en de verplichting tot nakoming van de Overeenkomst.
5.17 Indien de door Leverancier te leveren zaken, rechten of diensten niet (langer) mogen worden gebruikt, verhandeld of dat anderszins het gebruik of toepassing daarvan wordt beperkt, belemmerd of verboden door de overheid/bevoegde autoriteit/certificeringspartij, is Berg Group gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Leverancier recht heeft op schadevergoeding, vergoeding van kosten of andere compensatie.
5.18 Een aantal entiteiten die onderdeel zijn van Berg Group zijn aangesloten bij certificerende instellingen, zoals (maar niet uitsluitend) SecureFeed en GMP+. Indien Berg Group de medewerking van Leverancier nodig heeft om alle verplichtingen tegenover deze certificerende instellingen te kunnen nakomen of Berg Fourage het anderszins wenselijk acht dat Leverancier bepaalde handelingen zal verrichten of nalaten, zal Leverancier hier kosteloos en onvoorwaardelijk alle medewerking aan verlenen. Leverancier zal zich daarbij houden aan de meest actuele richtlijnen en voorschriften.
5.19 Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen dat een monster van het door Berg Group afgenomen product beschikbaar is voor Berg Fourage en de bevoegde autoriteiten. Leverancier neemt en bewaart een representatief referentiemonster van de door Berg Group af te nemen partijen en bewaart dit minimaal gedurende de THT. Indien het niet mogelijk is om het betreffende monster te bewaren dient het monster opgestuurd te worden naar Berg Group. De THT is vastgesteld in de GMP+ BA13 Minimumvoorwaarden monstername. Leverancier zal zich bij het nemen van de monsters, het bewaren daarvan en alles wat daarmee te maken heeft, houden aan de meest actuele richtlijnen en voorschriften van GMP+ International. Deze zijn te vinden op de website van GMP+ International (www.gmpplus.org).

 

6. Kwaliteit, garantie, nakoming en inspecties
6.1 Leverancier garandeert:
a. dat de goederen en diensten volledig zijn alsmede bij geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;
b. dat de goederen en diensten geheel in overeenstemming zijn met de eisen vervat in de Overeenkomst, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door Berg Group verstrekte documenten en geheel voldoen aan de strekking van de Overeenkomst;
c. dat de goederen en diensten ten minste voldoen aan de in Europa en in Nederland geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften;
d. dat, ook indien de zaken worden geleverd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of -terreinen van Berg Group, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door Berg Group en/of de afnemer van Berg Group voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften zullen worden nageleefd;
e. dat de goederen van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaal/grondstoffouten zijn en dat voor het verrichten van diensten en/of de uitvoering van de tot de goederen behorende werkzaamheden goede en geschikte materialen/grondstoffen worden gebruikt en vakkundig personeel wordt ingeschakeld;
f. dat, indien de prestatie het ter beschikking stellen van arbeidskrachten met zich meebrengt, deze zullen voldoen aan de overeengekomen, of (indien ter zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen geldende eisen van vakbekwaamheid, en het overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens de overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zal zijn;
g. dat Leverancier het beoogde gebruik, de bestemming van de goederen alsmede de plaats van levering heeft onderzocht en dat de goederen voldoen aan alle voorwaarden, welke in verband met de beoogde toepassing dan wel gebruik en/of verbruik, de bestemming en omstandigheden ter plaatse, vereist dan wel wenselijk of noodzakelijk zijn.
6.2 Indien in de Overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij Berg Group onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Berg Group hem over deze voorschriften nader informeren.
6.3 Indien en voor zover gedurende het eerste jaar na de levering van de goederen of het verrichten van de diensten, op enig moment blijkt dat daaraan een gebrek kleeft of dat deze anderszins niet beantwoorden aan de overeenkomst (non-conformiteit), dan zal Leverancier dat gebrek c.q. die non-conformiteit op verzoek van Berg Group omgaand voor zijn eigen rekening herstellen, vervangen of de overeengekomen prijs terugbetalen (zulks naar keuze van Berg Group).
6.4 Indien en voor zover na afloop van de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn, op enig moment blijkt dat aan de goederen en/of de diensten een gebrek kleeft of deze anderszins niet beantwoorden aan de overeenkomst, ten gevolge van:
a. een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijdens Leverancier; of
b. welke andere reden dan ook,
dient Leverancier nadat Berg Group hem in kennis heeft gesteld van het desbetreffende gebrek c.q. de desbetreffende non-conformiteit dat gebrek c.q. die non-conformiteit in overleg met Berg Group op een dusdanig tijdstip, binnen een dusdanig tijdsbestek en op een dusdanige manier te herstellen of te vervangen (naar keuze van Berg Group) dat de schade en de overlast daarvan voor Berg Group tot een minimum beperkt blijven, één en ander onverminderd de andere rechten die Berg Group heeft uit hoofde van de Overeenkomst of op grond van de wet.
6.5 Ten aanzien van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde gebreken/non-conformiteit geldt verder het volgende:
a. indien en voor zover de oorzaak van de gebreken/non-conformiteit gelegen is in omstandigheden die vallen onder het bepaalde in het vorige lid, sub a, van dit artikel, dan komen de extra kosten van Leverancier die gepaard gaan met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, voor zijn eigen rekening; en
b. indien en voor zover de oorzaak van de gebreken/non-conformiteit gelegen is in andere omstandigheden, dan komen de extra kosten van Leverancier, voor zover de omvang daarvan redelijk is, die gepaard gaan met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, voor rekening van Berg Group, met dien verstande dat Leverancier daarvoor dient te voldoen aan de redelijke eisen van Berg Group met betrekking tot het vastleggen, aantonen en/of specificeren van die kosten.
6.6 Indien en voor zover Leverancier handelt in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, is Berg Group gerechtigd om zelf voor rekening van Leverancier de gebreken/non-conformiteit te (laten) herstellen of te (laten) vervangen (zulks naar keuze van Berg Group), onverminderd het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel en de andere rechten van Berg Group uit hoofde van de Overeenkomst of op grond van de wet. 
6.7 Indien Leverancier (dreigt) zijn verplichtingen niet na te komen is Berg Group gerechtigd om, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere aankondiging vereist is, voor rekening van Leverancier alle maatregelen te nemen die zij passend acht om stagnatie en/of schade te voorkomen of te beperken. Onder schade wordt onder meer eventueel op te leggen boetes en heffingen verstaan. Een maatregel die Berg Group onder meer in kan zetten is het voor rekening van Leverancier inschakelen van derden voor de uitvoering van de Overeenkomst.
6.8 Indien en voor zover Berg Group kosten dient te maken en/of schade lijdt ten gevolge van enig gebrek/non-conformiteit waarvan de oorzaak is gelegen in omstandigheden die vallen onder lid 1 of lid 4 sub a van dit artikel, dan zal het bedrag van die kosten en/of die schade door Leverancier aan Berg Group worden vergoed.
6.9 Leverancier zal Berg Group desgewenst op ieder redelijk moment onbeperkt toegang verschaffen tot zijn (of de door hem ingeschakelde derde zijn) terrein(en), gebouw(en) en vervoersmiddel(en) om de goederen te (laten) inspecteren, te (laten) testen c.q. de voortgang in de productie/levering ervan te (laten) controleren. 
6.10 Onverminderd zijn andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zal Leverancier voor eigen rekening:
a. de in het vorig artikel bedoelde inspecties, testen en/of controles (laten) uitvoeren conform hetgeen daartoe is bepaald in de Overeenkomst of redelijkerwijs wordt verlangd door Berg Group; en
b. Berg Group, voor zover mogelijk, alle noodzakelijke of redelijkerwijs door Berg Group verlangde hulp verlenen om het haar mogelijk te maken dergelijke inspecties, testen en/of controles bij te wonen, voor zover deze door of in opdracht van Leverancier worden uitgevoerd, en/of desgewenst zelf uit te (laten) voeren; en
c. aan Berg Group alle door haar verlangde informatie verstrekken, met betrekking tot dergelijke door of in opdracht van Leverancier uitgevoerde inspecties, testen en/of controles; en
d. indien Berg Group dit, ten aanzien van een bepaalde inspectie, test en/of controle verlangt, Berg Group (van de uitvoering) daarvan minimaal zeven dagen van tevoren op de hoogte  stellen.
6.11 Leverancier zal Berg Group alle stukken en informatie en documenten met betrekking tot inspecties, testen, controles, analyses of herkomst van in de goederen verwerkte materialen verstrekken, indien en voor zover dit door Berg Group wordt verlangd of op grond van wet of regelgeving is vereist.
6.12 De keuring/inspectie van de goederen of diensten door of namens Berg Group houdt geen erkenning in dat de zaken en/of diensten voldoen aan de garanties of anderszins beantwoordt aan de Overeenkomst.
6.13 Bij afkeuring heeft Berg Group, onverminderd haar overige rechten en bevoegdheden, het
recht om binnen een door haar te stellen termijn levering te verlangen van zaken die wel aan de eisen voldoen zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.

 

7. Prijzen
7.1 Alle prijzen zijn vast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen prijs zal uitsluitend kunnen worden gewijzigd indien partijen zulks expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
7.2 De overeengekomen prijs zal worden geacht een vergoeding te omvatten voor alle door Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst verrichte of te verrichten prestaties en al hetgeen daarbij hoort.
7.3 Berg Group is bevoegd om de overeengekomen werkzaamheden en/of leveranties te wijzigen. Indien deze wijziging gevolgen heeft voor de prijs en het overeengekomen tijdschema dient Leverancier dit direct na de opgedragen wijziging schriftelijk en gemotiveerd aan Berg Group kenbaar te maken.

 

8. Facturatie 
Facturen van Leverancier dienen te voldoen aan de wettelijke eisen, zoals onder meer de eisen die voortvloeien uit de Wet op de Omzetbelasting 1968. Daarnaast dient de factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: a: ordernummer waar de factuur betrekking op heeft en b: alle gegevens die vereist zijn in verband met garantie en certificering (zoals Skal Biocontrole, GMP+ certificaat, SecureFeed, HISFA, etc.).

 

9. Verbod van cessie / verpanding
Het is Leverancier verboden en het is niet mogelijk zijn vorderingen op en rechten jegens Berg Group zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berg Group onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen of te bezwaren (zoals te verpanden). Deze clausule heeft goederenrechtelijke werking, waardoor wordt voorkomen dat er een overdracht of bezwaring plaatsvindt.

 

10. Betaling
10.1 Indien Leverancier aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan Leverancier de overeengekomen prijs aan Berg Group factureren, waarna betaling door Berg Group zal geschieden binnen 30 dagen na datum ontvangst van de desbetreffende factuur. Een kortere betalingstermijn kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
10.2 Berg Group heeft het recht betaling op te schorten indien Leverancier niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) wanneer de factuur niet juist is opgesteld of hetgeen waarop de factuur betrekking heeft, naar het oordeel van Berg Group door Leverancier niet naar behoren is uitgevoerd. Het voorgaande laat de wettelijke rechten tot opschorting van Berg Group onverlet.
10.3 Berg Group heeft het recht betalingen op te schorten tot het moment waarop zij een ondertekende en ongewijzigde kopie van de door Berg Group opgestelde schriftelijke overeenkomst retour heeft ontvangen van Leverancier.
10.4 Berg Group heeft het recht om haar vorderingen op Leverancier, uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar, te verrekenen met hetgeen Berg Group is verschuldigd aan Leverancier.
10.5 Ieder recht van Leverancier op verrekening van eventuele vorderingen op- en/of schulden aan Berg Group met respectievelijk schulden aan en vorderingen op Berg Group is uitgesloten. Leverancier heeft tevens niet haar recht haar verplichtingen op te schorten, uit welke hoofde dan ook. 

 

11. Uitbesteding en/of inlening
11.1 Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Berg Group de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren en/of arbeidskrachten in te lenen. Leverancier zal uitsluitend personeel tewerkstellen dat bij hem in dienst is. Een eventuele schriftelijke goedkeuring als bedoeld in dit artikel geldt slechts voor het onderdeel van de desbetreffende Overeenkomst waarvoor de goedkeuring is verleend en niet voor andere en/of opvolgende Overeenkomsten.
11.2 Indien de Leverancier (na schriftelijke goedkeuring van Berg Group) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde opdraagt zal Leverancier daarvoor een schriftelijke overeenkomst opstellen waarvan de overeenkomst tussen Berg Group en Leverancier deel uitmaakt.
11.3 Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor de door derden en/of ingeleende arbeidskrachten uitgevoerde werkzaamheden.
11.4 Indien Leverancier niet in staat is om zijn betalingsverplichtingen aan een door hem voor het uitvoeren van de Overeenkomst ingeschakelde derde te voldoen, is Berg Group gerechtigd om de door Leverancier aan de derde verschuldigde betalingen rechtstreeks te voldoen aan de derde. Berg Group is gerechtigd om alle betalingen die zij in dit kader aan een door Leverancier ingeschakelde derde heeft voldaan te verrekenen met alle bedragen die Berg Group aan Leverancier verschuldigd is of mocht worden.


12. Aansprakelijkheid, vrijwaring en faillissement
12.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van gebreken in de door Leverancier geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden of van enige andere tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Leverancier is ook aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van Berg Group als gevolg van aansprakelijkheid van Leverancier jegens Berg Group op andere gronden.
12.2 Leverancier is ook aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van fouten van werknemers en/of andere personen waarvan Leverancier gebruik maakt voor de uitvoering van de Overeenkomst.
12.3 Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die in enige relatie staan tot de tekortkoming waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand, letselschade en schade aan derden.
12.4 Voor het geval Berg Group aansprakelijk wordt gesteld door derden (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend - de afnemer van Berg Group) als gevolg van het niet naleven door Leverancier van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen, vrijwaart Leverancier Berg Group voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid. Onder deze vrijwaring vallen onder meer alle kosten voor juridische bijstand en eventuele proceskosten die Berg Group in dit kader dient te maken. De voorgenoemde vrijwaring geldt ook voor eventuele boete(s) die Berg Group opgelegd mocht krijgen als gevolg van het niet nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen van Leverancier.
12.5 In geval van faillissement of surseance van betaling van Leverancier is Leverancier een bedrag gelijk aan 10% van de voor overeengekomen prijs aan Berg Group verschuldigd ter compensatie van het verlies van mogelijke garantieaanspraken (ook in het geval Berg Group gebruik maakt van haar bevoegdheden in het volgende lid van dit artikel).
12.6 Indien Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, een onderhands akkoord aangaat met zijn schuldeisers, wordt ontbonden, zijn onderneming vervreemdt of beëindigt of indien een derde executoriaal beslag legt op goederen van Leverancier, is Berg Group gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door een schriftelijke mededeling of mededeling per e-mail daartoe, te ontbinden en de nakoming van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en haar eventuele vordering(en) tot vergoeding van de door haar, ten gevolge van tekortkoming(en) van Leverancier, geleden schade te verhalen op zaken van Leverancier die de Berg Group onder zich heeft en/of te verrekenen met eventuele vorderingen die Berg Group op Leverancier heeft, één en ander onverminderd de andere rechten van Berg Group uit hoofde van de Overeenkomst of op grond van de wet.
12.7 Berg Group is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Leverancier als bij derden. Tevens is Berg Group niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Berg Group in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.
12.8 Indien Berg Group wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
12.9 In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering. 
12.10 In geval van aansprakelijkheid is Berg Group uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Berg Group aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Berg Group toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Leverancier aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
12.11 Berg Group is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
12.12 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Berg Group of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

 

13. Wet arbeid vreemdelingen en ketenaansprakelijkheid
13.1 Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen dienen tewerkgestelde werknemers onder bepaalde omstandigheden te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen kan aan zowel Leverancier als Berg Group een sanctie worden opgelegd. Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk een aansprakelijk voor de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. Indien aan Berg Group vanwege een overtreding door welke partij dan ook van de Wet arbeid vreemdelingen een sanctie wordt opgelegd, welke overtreding verband houdt met het gedrag van Leverancier, is Leverancier aansprakelijk voor alle schade, zoals (maar niet uitsluitend) het boetebedrag, dat Berg Group daardoor lijdt. Leverancier vrijwaart Berg Group voor alle kosten die voortvloeien uit het voorgaande.
13.2 Leverancier is verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan de geldende wet- en regelgeving en de door hem met zijn werknemers overeengekomen arbeidsvoorwaarden, alsmede de eventueel toepasselijke cao. In het bijzonder draagt Leverancier er voor zorg dat alle loonvorderingen van werknemers, alle premies sociale verzekeringen, alsmede de loonheffingen tijdig en volledig worden voldaan.
13.3 Leverancier legt alle arbeidsvoorwaarden met medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst op duidelijke wijze schriftelijk vast.
13.4 Leverancier is verplicht op eerste verzoek mee te werken aan elk onderzoek door bevoegde instanties naar de door hem overeengekomen arbeidsvoorwaarden en de naleving daarvan, alsmede aan controles, audits en/of loonvalidaties.
13.5 Leverancier is op ieder door Berg Group gewenst moment verplicht onverwijld op de door Berg Group verlangde manier alle informatie te verstrekken die Berg Group wenst, teneinde Berg Group in staat te stellen zich er van te vergewissen dat Leverancier zich houdt aan alle geldende wet- en regelgeving, alsmede aan de door Leverancier met zijn werknemers overeengekomen arbeidsvoorwaarden en de eventueel toepasselijke cao. 
13.6 In het geval Leverancier, op welke wijze dan ook, op de hoogte raakt van schendingen van de verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel, dan wel enig ander artikel van de Overeenkomst door hemzelf of door hem ingeschakelde derden, zal Leverancier Berg Group hiervan onverwijld telefonisch én schriftelijk op de hoogte brengen.
13.7 Leverancier is gehouden in en buiten rechte voor eigen rekening alle bijstand te bieden aan Berg Group met betrekking tot de aanspraken c.q. vorderingen als bedoeld in dit artikel. In het bijzonder vrijwaart Leverancier Berg Group uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk voor vordering(en) die zijn ingesteld op grond van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10, afdeling 2 (loonaanspraken). 
13.8 De in dit artikel opgenomen verplichtingen voor Leverancier worden door partijen ten gunste en ten behoeve van Berg Group gevestigd als een kettingbeding ten laste van Leverancier. Leverancier is verplicht om alle verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij een overeenkomst aangaat ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier is tevens verplicht te bedingen dat deze partijen alle verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel onverkort opnemen in de overeenkomsten die zij aangaan met derden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Alle overeenkomsten die Leverancier met derden aangaat en betrekking hebben op of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, dient Leverancier schriftelijk vast te leggen in een contract dat door alle contractspartijen is ondertekend. Leverancier verschaft desgevraagd aan Berg Group onverwijld toegang tot deze contracten.
13.9 Leverancier is verplicht om het door hem aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig en volledig te betalen. Indien er sprake is van niet-tijdige en/of onvolledige loonbetaling door Leverancier en Leverancier komt ook na een sommatie daartoe door Berg Group waarbij een termijn geldt van drie werkdagen na dagtekening van die sommatie zijn betalingsverplichtingen jegens zijn werknemers niet na, dan is Berg Group gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat Leverancier enig recht op schadevergoeding toekomt. Leverancier verbeurt alsdan een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro), zulks onverminderd het recht van Berg Group schadevergoeding te vorderen.
13.10 Indien Leverancier enige verplichting uit dit artikel lid 1 tot en met lid 8 niet of niet volledig nakomt, verbeurt Leverancier onmiddellijk en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is een boete ter hoogte van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend euro), zulks onverminderd het recht van Berg Group schadevergoeding te vorderen.
13.11 Berg Group is naast het bepaalde in het vorige lid gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, alle Overeenkomsten met Leverancier te ontbinden, zonder dat Leverancier enig recht op schadevergoeding toekomt, indien Leverancier enige verplichting uit dit artikel ook na in gebreke te zijn gesteld waarbij een termijn geldt van vijf werkdagen, niet of niet volledig nakomt.
13.12 In geval van een ontbinding door Berg Group op grond van het bepaalde in lid 9 of 11, dan wel het opeisen door Berg Group van de boete bedoeld in lid 10 van dit artikel komen alle kosten en schade aan de zijde van Berg Group, waaronder imagoschade, integraal voor rekening van  Leverancier.
13.13 Imagoschade als bedoeld in dit artikel wordt gefixeerd op minimaal € 10.000 (zegge: tienduizend euro), onverminderd het recht van Berg Group om de schade die dit bedrag te boven gaat, ook te verhalen op Leverancier.
13.14 Berg Group is gerechtigd om het bedrag van boetes te verrekenen met openstaande bedragen. Boetes strekken niet tot schadevergoeding.

 

14. Verzekering
14.1 Leverancier is gehouden voor eigen rekening een verzekering af te sluiten ter dekking van zijn contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de Overeenkomst mocht ontstaan. Leverancier is verplicht de premie voor de verzekering tijdig te voldoen. De hoogte van het te verzekeren bedrag dient voldoende te zijn om iedere reële, mogelijke aansprakelijkheid adequaat te kunnen dekken.
14.2 Leverancier zal op verzoek van Berg Group een kopie van de verzekeringspolis verstrekken alsmede een overzicht waaruit blijkt dat Leverancier de premie voor de verzekering heeft voldaan.
14.3 Onverminderd haar overige rechten op ontbinding en opschorting is Berg Group uitdrukkelijk gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of al haar eventuele verplichtingen jegens Leverancier op te schorten indien Leverancier niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit lid 1 en 2 van dit artikel voldoet.

 

15. Geheimhouding
15.1 Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per schending van deze geheimhoudingsplicht met een maximum van € 100.000 (zegge: honderduizend euro), onverminderd het recht van Berg Group om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
15.2 Berg Group is gerechtigd om, mede voor commerciële doeleinden, de naam van Leverancier als zijnde handelspartner aan derden kenbaar te maken.

 

16. Verkoop en bemiddeling productierechten
16.1 Dit artikel is van toepassing op de verkoop en lease van productierechten (als bedoeld in de Meststoffenwet) door Leverancier aan Berg Group of in geval van bemiddeling door Berg Group bij een dergelijke overeenkomst.
16.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, betreft de hoeveelheid door Leverancier verkochte of verleaste productierechten de netto hoeveelheid productierechten, welke na overdracht voor verwerver beschikbaar zullen zijn. Dit houdt onder meer in dat door de minister (overheid) vastgestelde afroming bij overdracht voor rekening en ten laste komen van Leverancier.
16.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zullen de te leveren productierechten op eerste verzoek van Berg Group door Leverancier worden overgedragen aan Berg Group of een door Berg Group aan te wijzen verwerver.
16.4 Overdracht en lease van de productierechten geschiedt zonder grond. Indien de rechten zijn opgebouwd op pachtgronden, zijn eventuele claims en/of aanspraken betrekking hebbende op de productierechten door een eventuele verpachter voor rekening en risico van Leverancier en kunnen niet verhaald worden op de verwerver of op Berg Group. Leverancier vrijwaart verwerver en Berg Group voor eventuele aanspraken van derden te dier zake.
16.5 Leverancier verstrekt op eerste verzoek aan Berg Group een digitale machtiging via “mijn dossier” (digitale omgeving van RVO.nl) ten behoeve van de overdracht/lease van de betreffende rechten.
16.6 Leverancier geeft hiermee een onherroepelijke volmacht aan de verwerver en aan Berg Group, hetgeen door laatstgenoemde hiermee wordt aangenomen om (mede) namens Leverancier de benodigde handelingen te verrichten dan wel te doen verrichten, welke van overheidswege vereist of verlangd zijn voor de overdracht of lease van de productierechten op resp. door de verwerver en de registratie daarvan, terwijl Leverancier verklaart niets te zullen ondernemen waardoor overgang c.q. lease van die voormelde hoeveelheid productierechten op c.q. door de verwerver wordt verhinderd of niet geheel zal worden gerealiseerd. Deze machtiging laat onverlet de verplichting van Leverancier tot de uitvoering van de handelingen die benodigd zijn voor de overdracht/lease van de productierechten.
16.7 De kosten voor de overdracht of lease van de productierechten (zoals leges) komen ten voor rekening van Leverancier. 
16.8 De Overeenkomst is gebaseerd op de kennis en de wet- en regelgeving op dat moment. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van Overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen van de Overeenkomst, welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht en aansluit bij datgene wat partijen bij het sluiten van de Overeenkomst hebben beoogd en bedoeld. Wijzigingen in het wettelijke regime/beleid ten aanzien van de genoemde productierechten of de uitvoering daarvan (door de overheid), welke van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid tot overdracht, lease, registratie en/of gebruiksmogelijkheden van de productierechten, zijn voor risico van Leverancier.
16.9 Indien Leverancier nalatig is in de nakoming van de uit Overeenkomst voortvloeiende , op haar rustende, verplichtingen, verkeert zij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en verbeurt zij jegens en ten gunste van Berg Group een direct opeisbare niet voor compensatie vatbare boete welke gelijk is aan 25% van de koopsom, met een minimum van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per nalatigheid, onverminderd het recht van Berg Group op vergoeding van geleden schade, kosten en interesten.
16.10 Berg Group kan met opkoper/verwerver overeen komen dat opkoper/verwerver de koop- c.q. leaseprijs voorafgaand aan de overdracht zal overmaken op een derdengeldenrekening, waarover Berg Group (direct of indirect) het beheer heeft. Binnen 10 dagen na de door de wettelijk bevoegde instantie goedgekeurde en bijgewerkte overdracht/registratie zal Berg Group de koopprijs (laten) overmaken vanaf de derdenrekening naar Leverancier. Leverancier stemt ermee in dat Berg Group (en de stichting die de derdenrekening beheert) de koopprijs op de derdenrekening laat staan, totdat zeker is dat de overdracht en registratie volledig is uitgevoerd en is bijgewerkt door de wettelijk bevoegde instantie en totdat zeker is dat de opkoper/verwerver volledig heeft betaald (en in geval van lease, én totdat de verwerver de rechten weer heeft terugovergedragen en dit ook is geregistreerd).
16.11 Leverancier stemt ermee in dat Berg Group (en de stichting die de derdenrekening beheert) de koopprijs op de derdenrekening laat staan, wanneer en zolang er (onverhoopt) beslag wordt gelegd resp. blijft liggen op (een deel van) het saldo op de derdengeldenrekening of op een vordering verband houdende met de derdengeldenrekening.
16.12 Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper dat de hierna in dit artikel en elders in deze overeenkomst gegeven verklaringen en garanties juist, volledig en niet misleidend zijn.
a. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver, dat Leverancier daadwerkelijk zal overgaan tot overdracht c.q. verleasen van de overeengekomen hoeveelheid productierechten (ook bijvoorbeeld in het geval productierechten bij Leverancier zijn ingetrokken), dat de overdracht c.q. lease van de productierechten vrij en onbezwaard zal geschieden, dat de productierechten vrij van huur en gebruiksrechten zijn, vrij van beslagen zijn en zonder recht van anderen. Leverancier garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat er geen blokkaderecht ten behoeve van een hypotheekhouder aanwezig is. Voor zover dit blokkaderecht wel aanwezig is, garandeert Leverancier dat de zekerheidsgerechtigde volledig en zonder enig voorbehoud zal meewerken aan de overdracht c.q. lease. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van Leverancier.
b. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver beschikkingsbevoegd te zijn voor de verkoop c.q. verleasen en overdracht van de productierechten. De overeenkomst is rechtsgeldig door Leverancier ondertekend en houdt rechtsgeldige afdwingbare verplichtingen van Leverancier in en het sluiten en nakomen van de overeenkomst. 
c. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat de overdracht c.q. lease van de productierechten niet leidt tot overtreding of schending van enig wettelijk voorschrift, bepaling, besluit, vonnis, vergunning, vrijstelling of ontheffing of van de statuten van Leverancier, leveren geen tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis van Leverancier op en beïnvloeden niet het bestaan, de omvang, de verschuldigdheid of de opeisbaarheid van een recht of een verplichting van Leverancier. 
d. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat voor het sluiten en nakomen van de Overeenkomst en de overdracht c.q. lease van de productierechten geen toestemming of ontheffing van enige overheidsinstantie, brancheorganisatie of enig andere derde vereist is.
e. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat hij met betrekking tot de productierechten of de gegevens/feiten op basis waarvan de productierechten zijn toegekend (referentieaantallen e.d.) niet betrokken is in gerechtelijke procedures, arbitrage- of bindend-adviesprocedures en deze zijn evenmin te verwachten. Er loopt geen bezwaar-, beroeps- of herzieningsprocedure tegen de toekenning van de betreffende de productierechten aan Leverancier.
f. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat ten laste van Leverancier met betrekking tot de productierechten geen aanspraken van derden uit hoofde van tekortkomingen, onrechtmatig handelen, gebreken bestaan waarvoor Leverancier hetzij uit overeenkomst hetzij uit de wet, aansprakelijk is of zou kunnen worden. Dergelijke aanspraken zijn evenmin te verwachten.
16.13 De bovenstaande garanties door Leverancier gelden als absolute garanties. Iedere inbreuk op één of meer garantie(s) is te allen tijde toerekenbaar aan Leverancier en geven opkoper/verwerver en Berg Group het recht alle door hen daardoor geleden schade op Leverancier te verhalen en alle overige rechten uit te oefenen die in dat geval aan opkoper/verwerver en Berg Group toekomen. Leverancier kan zich in dat kader niet beroepen op het feit dat opkoper en/of Berg Group wist of redelijkerwijs kon weten dat de garantie twijfelachtig of zelfs onjuist is of was dan wel dat de opkoper en/of Berg Group niet aan zijn of haar onderzoeksplicht heeft voldaan.
16.14 Indien mocht blijken dat één of meer van de in dit artikel bedoelde verplichtingen is geschonden, hebben opkoper/verwerver en Berg Group het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te verrekenen met de uit de inbreuk voortvloeiende schade (onder meer met hetgeen op de derdenrekening staat), dan wel de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd eventuele overige rechten die in dat geval aan Berg Group mochten toekomen.
16.15 In geval van lease van productierechten, is Berg Group afhankelijk van de verwerver voor de tijdige terugoverdracht van de productierechten aan Leverancier. Berg Group heeft enkel een inspanningsverbintenis om de terugoverdracht tijdig te realiseren. Berg Group is in geen geval aansprakelijk voor schade die Leverancier lijdt indien de verwerver de rechten niet terugoverdraagt of niet tijdig terugoverdraagt (waardoor de afroming mogelijk meer dan 10% zal bedragen). 

 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en Berg Group is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.