Algemene voorwaarden

1. Definities

1. Berg Group: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde één van de eenmanszaken of vennootschappen van de Berg Group (waaronder – maar niet uitsluitend - Berg Fourage B.V., Berg Fourage Bijvoeders B.V., WB Agri B.V., Knibbelberg B.V., Berg Transport B.V., Berg Veevoer B.V., Berg Circulair B.V., Berg Bemiddeling B.V., Eco Comfort Animal Bedding B.V., Landbouwbedrijf Wichert van den Berg, Landbouwberg B.V. en Berg Grondstoffen B.V.).
2. Afnemer: iedere partij die met Berg Group in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door Berg Group uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Berg Group worden herroepen.
2. Berg Group heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.
3. Berg Group is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
4. Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van Berg Group, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Berg Group), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Berg Group inhoudt. 
5. Een overeenkomst tussen Berg Group en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, Berg Group een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Berg Group, Berg Group een bevestiging van de overeenkomst (bijvoorbeeld een opdracht- of bestellingsbevestiging) heeft verzonden dan wel wanneer Berg Group (of een Derde namens Berg Group) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
6. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door Berg Group uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Berg Group en de Afnemer.
8. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.
9. Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
10. Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Afnemer haar order in gevolge het vorige lid wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
11. Berg Group heeft het recht haar aanbod te herroepen resp. de overeenkomst te ontbinden, indien haar kredietverzekeraar geen of geen volledige dekking wil verlenen voor de Afnemer en/of de betreffende overeenkomst. In dat geval heeft de Afnemer geen recht op enige compensatie of schadevergoeding.  
12. Een samengestelde offerte of order verplicht Berg Group niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
13. Getoonde en/of verstrekte monsters, stalen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal  en/of op de website van Berg Group zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Aan vooraf of achteraf getoonde analyses of overzichten van waarden, kwaliteiten e.d. (bijvoorbeeld drogestofgehalte e.d.) kunnen geen rechten worden ontleend.
14. Berg Group heeft nooit de verplichting om door de Afnemer gegevens orders (bestellingen) te accepteren en Berg Group houdt altijd de vrijheid om niet (meer) te leveren aan de Afnemer, ook indien Berg Group en de Afnemer een langdurige relatie met elkaar hebben opgebouwd en/of de Afnemer in meer of mindere mate afhankelijk is van Berg Group en/of Berg Group en de Afnemer. Bij weigering door Berg Group een bestelling uit te voeren of anderszins de relatie te beëindigen, is Berg Group nimmer gehouden tot een schadevergoeding of compensatie.

3. Uitvoering, levering en risico

1. De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2010, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Levering vindt alleen plaats aan per trailer bereikbare adressen, tenzij een ander type vrachtauto is overeengekomen. De Afnemer is gehouden voor eigen rekening voldoende personeel en materieel ter beschikking te stellen ter lossing van de zaken. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Berg Group het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 
2. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Afnemer (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Berg Group zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Afnemer een afnameplicht.
3. Indien is overeengekomen dat Berg Group zorg draagt voor transport en de Afnemer de producten tijdens transport door Berg Group wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Berg Group overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.
4. Indien de Afnemer de producten zelf wenst te verzekeren zal Berg Group de Afnemer op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
5. Indien is overeengekomen dat Berg Group zorg draagt voor transport zal de Afnemer aan Berg Group alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door de Afnemer, is voor rekening en risico van de Afnemer.
6. Indien producten door overmacht of door verzuim van de Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Berg Group gerechtigd deze producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt. 
7. Indien de Afnemer haar afnameplicht verzuimt na te komen is Berg Group gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 5 dagen nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens de Afnemer te verkopen tegen een door Berg Group te bepalen redelijke prijs. Berg Group is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op de Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
8. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn. 
9. De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Berg Group, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.
10. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Berg Group met betrekking tot opslag van de door Berg Group geleverde producten opvolgen.
11. Berg Group heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat Berg Group of de door Berg Group ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die Berg Group nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).
13. De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Berg Group verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Berg Group ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Berg Group, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.
14. Berg Group zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
15. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
16. De Afnemer blijft zelf en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
a. het bestuur, de bedrijfsvoering en de veiligheid van haar bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van haar bedrijf/organisatie en haar eigen zakelijke aangelegenheden;
b. de door de Afnemer genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Berg Group geleverde diensten wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
c. de door de Afnemer genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
d. de in- en verkoop van zaken;
e. het rantsoen en de wijze waarop de diensten en zaken van Berg Group worden gebruikt voor dit rantsoen.
17. Indien Berg Group adviezen of instructies aan de Afnemer verschaft, kan de Afnemer hieraan geen enkel recht ontlenen. De Afnemer is (voor eigen rekening) verantwoordelijk voor het inschakelen van eigen, onafhankelijke deskundigen op het gebied van rantsoen, transport, management, etc.
18. Bij levering is het door middel van geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker vastgestelde gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbescheiden verlangen voor zover die aanwezig zijn. Ter controle kan de Afnemer het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsverschillen beneden 2% worden verwaarloosd. Bij meer- of minderlevering is aan de Afnemer een speling toegestaan van maximaal 5% ten opzichte van de overeengekomen hoeveelheid. Het meer of minder geleverde wordt in dat geval verrekend tegen de eerder overeengekomen prijs. Wanneer een vracht één keer wordt gewogen en uit meerdere leveringen bestaat, worden het gewicht naar rato verdeeld over de afzonderlijke leveringen en kan de Afnemer geen beroep doen op eventuele afwijkingen in gewicht.
19. Indien de aan Afnemer te leveren zaken, rechten of diensten niet (langer) mogen worden gebruikt, verhandeld of dat anderszins het gebruik of toepassing daarvan wordt beperkt, belemmerd of verboden door de overheid/bevoegde autoriteit/certificeringspartij, is (uitsluitend) Berg Group gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding, vergoeding van kosten of andere compensatie.

4. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Berg Group naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden. 
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Berg Group geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Berg Group niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Berg Group of van derden waarvan Berg Group op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen of het te leveren product, (inkoop)prijsstijgingen van 10% of meer, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Berg Group.
3. Berg Group heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Berg Group zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. Eigendomsvoorbehoud en bruikleen

1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Berg Group, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Berg Group aan de Afnemer krachtens deze of enige andere
(al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Berg Group onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Alle zaken die Berg Group aanwijst en waarvan Berg Group middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Berg Group afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
4. De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Wanneer aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
6. De door of namens Berg Group verstrekte monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Berg Group en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Berg Group geretourneerd.

6. Prijzen en pallets

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Berg Group in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw), exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Berg Group worden doorberekend aan de Afnemer. Indien de levering binnen een maand na het sluiten van de koopovereenkomst dient te worden of wordt uitgevoerd, is de Afnemer bij een prijsverhoging van meer dan 10% na het sluiten van de koopovereenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden gedurende 48 uur nadat Berg Group de prijsverhoging aan de Afnemer heeft bekend gemaakt. Indien de levering later dan een maand na het sluiten van de koopovereenkomst dient te worden of wordt uitgevoerd, is de Afnemer bij een prijsverhoging van meer dan 10% na het sluiten van de koopovereenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden gedurende 48 uur nadat Berg Group de prijsverhoging aan de Afnemer heeft bekend gemaakt. In geval van ontbinding op grond van het voorgaande is Berg Group in geen geval een schadevergoeding of andere compensatie aan de Afnemer verschuldigd.
3. Indien is overeengekomen dat de levering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode zal plaatsvinden en deze levering wordt uitgesteld op verzoek van de Afnemer, is Berg Group gerechtigd een prijsverhoging door te voeren, zonder dat de Afnemer recht heeft op ontbinding of anderszins beëindiging van de Overeenkomst.
4. Berg Group is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs zijn overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Berg Group. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.
5. Statiegeldpallets dienen altijd door de Afnemer uiterlijk bij aflevering betaald te worden, tenzij de Afnemer de pallets direct weer teruggeeft. Indien de Afnemer de pallet onder zich houdt, is Berg Group gerechtigd daarvoor € 25,00 in rekening te brengen bij de Afnemer. Bij een opvolgende levering (van strooisel op pallets) neemt Berg Group de pallets weer mee en wordt het statiegeld in aftrek gebracht op de eerstvolgende factuur van Berg Group (mits de pallet in goede staat wordt teruggeven). De Afnemer is gerechtigd lege pallets kosteloos terug te brengen op een door Berg Group aan te wijzen adres. Voor het ophalen van pallets (los van een levering) is Berg Group gerechtigd € 75 in rekening te brengen bij de Afnemer.

7. Facturatie, betaling en opeisbaarheid

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening per bank te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Berg Group verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is. 
3. De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door Berg Group (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. Al hetgeen de Afnemer aan Berg Group verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.
6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van Berg Group een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Berg Group heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.
7. Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op Berg Group te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Berg Group uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
8. Berg Group heeft het recht voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst aan de Afnemer een limiet voor het bedrag aan openstaande (onbetaalde) facturen van Berg Group te stellen. In  dat geval dient de Afnemer (ook al is de betalingstermijn van alle openstaande facturen nog niet verstreken) te voorkomen dat in totaal een bedrag openstaat (onafhankelijk van de betalingstermijn) dat het limiet te boven gaat. Indien het limiet wel wordt overgeschreden, is Berg Group gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (zoals, maar niet uitsluitend, de werkzaamheden op te schorten en de levering van de zaken op te schorten) tot het moment waarop de Afnemer een zodanig bedrag heeft betaald dat het limiet niet langer is overschreden, zonder dat dit een tekortkoming oplevert aan de zijde van Berg Group en zonder dat de Afnemer bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) recht heeft op vergoeding vanwege verbeurde boetes, kostenvergoeding of andere schadevergoeding dan wel op nakoming, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde laat het recht van de Berg Group op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
9. Berg Group heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.
10. Indien de Afnemer één of meer vorderingen heeft op één of meer van de entiteiten (rechtspersonen e.d.) horende bij de Berg Group, is Berg Group gerechtigd deze vorderingen te verrekenen met één of meer vorderingen van één of meer van de entiteiten horende bij de Berg Group op de Afnemer.

8. Garantie en vrijwaring

1. De door Berg Group te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en 
normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De door Berg Group geleverde of te leveren zaken betreffen veelal natuurproducten, die erg gevoelig zijn voor bijvoorbeeld weersomstandigheden en per aflevering verschillende kwaliteiten, eigenschappen en waarden (bijvoorbeeld drogestofgehalte e.d.) kunnen bevatten. Indien de zaken andere kwaliteiten, eigenschappen of waarden bevatten dan staat aangegeven op de offerte, factuur, vooraf afgegeven analyse of ergens anders dan wel indien deze afwijken van gemiddelden of in hetgeen in de markt gebruikelijk is, heeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te beëindigen (ontbinden, vernietigen, etc.) en heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding, compensatie of prijsvermindering. 
2. Berg Group is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar zaken niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.
3. De Afnemer vrijwaart Berg Group voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de zaken niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
4. De Afnemer vrijwaart Berg Group voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de zaken voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht. 
5. De Afnemer dient Berg Group te allen tijden te informeren omtrent (verpakkings-)eisen (inclusief informatieverplichtingen) die gelden voor verkoop in- en vervoer naar de landen waar de Afnemer de producten ontvangt, verkoopt of voornemens is te verkopen. Deze verplichting geldt ook indien Berg Group in bulkverpakking levert aan de Afnemer.
6. Indien de Afnemer de zaken voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij Berg Group voor alle schade die Berg Group mocht lijden ten gevolge van de verpakking van de Afnemer.
7. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Berg Group geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).
8. In alle gevallen waarin Berg Group een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
9. Berg Group kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.
10. De Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Berg Group, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Berg Group is nagekomen en nakomt. 
11. Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is persoonlijk, niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
12. De garantie geldt niet wanneer:
a. Afnemer niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden;
b. de veiligheidsvoorschriften,  gebruiksaanwijzingen, verwerkings- opslag- en vervoersvoorschriften of andere instructies die, door of namens Berg Group, de leverancier van Berg Group en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
c. er sprake is van normale slijtage of bederf; 
d. er niet afdoende beschermende maatregelen in acht worden genomen;
j. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
k. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;
l. er sprake is van slijtage of veroudering dan wel krassen, wrijvingen en soortgelijke sporen op het vloeroppervlak;
m. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken of veiligheidswaarschuwingen  gebruikt blijft worden (waaronder begrepen, (op)gevoerd wordt);
n. er sprake is van onjuiste opslag. Producten moeten in ieder geval worden opgeslagen in een afgesloten, droge en schone omgeving beschermd tegen weersomstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, regen, sneeuw of andere oorzaken van vocht;
o. de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals buitengewone vochtigheid, chemische dampen, trillingen of buitengewone temperatuur.
13. Een door Berg Group gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Berg Group in voor eventueel door de Afnemer of door derden geleden schade.
14. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.
15. Indien de leverancier van Berg Group of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Berg Group of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Berg Group stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van Berg Group of fabrikant. Indien de leverancier van Berg Group of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Berg Group of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Berg Group stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van Berg Group of fabrikant. 
16. De Afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door Berg Group geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften,  gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Berg Group, de leverancier van Berg Group en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Afnemer vrijwaart Berg Group voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
17. Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

9. Controle producten en reclametermijn

1. De Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Indien de Afnemer van oordeel is dat er sprake is van schade die is ontstaan tijdens transport, dient de Afnemer hier direct bij aflevering foto’s van te maken en een gespecificeerd voorbehoud te maken op de transportbon. Verder dienen zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk binnen 24 uur na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Berg Group te worden medegedeeld. Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Berg Group, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking of het (op)voeren van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.  
2. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 24 uur na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Berg Group mede te delen.
3. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Berg Group van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
5. De zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven. De Afnemer zorgt ervoor dat reeds geloste lading goed afgedekt, goed afgeschermd, goed beschermd, droog gehouden en goed behandeld wordt. Indien vaststaat dat een zaak (of een deel daarvan) gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Berg Group en dat tijdig en op de juiste wijze aan Berg Group is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Berg Group (het gebrekkige deel van) de zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Berg Group, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Berg Group) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
6. Indien vaststaat dat een dienst niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Berg Group en dat tijdig en op de juiste wijze aan Berg Group is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Berg Group de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Berg Group) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Berg Group, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Afnemer.
8. Reclames geven de Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.
9. Een aantal entiteiten die onderdeel zijn van Berg Group zijn aangesloten bij certificerende instellingen, zoals (maar niet uitsluitend) SecureFeed en GMP+. Indien Berg Group de medewerking van Afnemer nodig heeft om alle verplichtingen tegenover deze certificerende instellingen te kunnen nakomen of Berg Fourage het anderszins wenselijk acht dat Afnemer bepaalde handelingen zal verrichten of nalaten, zal Afnemer hier kosteloos en onvoorwaardelijk alle medewerking aan verlenen. Afnemer zal zich daarbij houden aan de meest actuele richtlijnen en voorschriften.
10. Afnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen dat een monster van het door Berg Group geleverde product beschikbaar is voor Berg Fourage en de bevoegde autoriteiten. Afnemer neemt en bewaart een representatief referentiemonster van de geleverde partijen en bewaart dit minimaal gedurende de THT. Indien het niet mogelijk is om het betreffende monster te bewaren dient het monster opgestuurd te worden naar Berg Group. De THT is vastgesteld in de GMP+ BA13 Minimumvoorwaarden monstername. Afnemer zal zich bij het nemen van de monsters, het bewaren daarvan en alles wat daarmee te maken heeft, houden aan de meest actuele richtlijnen en voorschriften van GMP+ International. Deze zijn te vinden op de website van GMP+ International (www.gmpplus.org).

10. Opschorting en ontbinding

1. Berg Group behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met Berg Group is nagekomen. Onder opschorting door Berg Group wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Afnemer en de gebruikers tot de Toepassingen en het offline halen van de Toepassingen.
2. Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Berg Group gerechtigd de overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Berg Group) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Berg Group toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen. 

11. Intellectuele eigendomsrechten en verpakkingseisen

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Berg Group de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
2. De Afnemer is uitsluitend bevoegd het merk Berg Group of andere aan Berg Group toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van producten van Berg Group in door Berg Group gelabelde verpakkingen.
3. Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden het merk Berg Group of andere aan Berg Group toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van andere producten dan producten van Berg Group in door Berg Group gelabelde verpakkingen.
4. De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de Afnemer aan Berg Group verstrekte (verpakkings)materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Afnemer vrijwaart Berg Group voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
5. Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van Berg Group inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Berg Group toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer Berg Group daarvan direct op de hoogte te stellen.
6. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Berg Group toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Berg Group in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.
7. De Afnemer is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van Berg Group.
8. De Afnemer is niet gerechtigd de producten van Berg Group te herverpakken, tenzij zij in bulkverpakking door Berg Group aan de Afnemer worden geleverd en schriftelijk overeengekomen is dat de producten door de Afnemer mogen worden (her)verpakt in een verpakking van de Afnemer. De Afnemer dient, voor al haar onder private label verkochte en nog te verkopen producten, te allen tijde door middel van de betreffende batch nummers aan te kunnen tonen uit welke zending van Berg Group deze afkomstig zijn en dit op eerste verzoek van Berg Group aan haar kenbaar te maken.

12. Administratie

1. De Afnemer dient te allen tijde een juiste administratie te voeren van alle door Berg Group geleverde producten waarbij in ieder geval per zending wordt bijgehouden aan wie de producten zijn verkocht. De Afnemer dient deze administratie op eerste verzoek van Berg Group kosteloos aan Berg Group te verschaffen.

13. Aansprakelijkheid

1. Berg Group is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Afnemer als bij derden. Tevens is Berg Group niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Berg Group in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien Berg Group wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering. 
4. In geval van aansprakelijkheid is Berg Group uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Berg Group aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Berg Group toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
5. Berg Group is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Berg Group of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Berg Group daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
8. Afnemer zal Berg Group vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Berg Group daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer. 
9. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing in geval van garantie.

14. Recall en teruglevering

1. De Afnemer zal geen algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren    van door Berg Group geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van Berg Group.
2. Op verzoek van Berg Group zal de Afnemer een algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Berg Group geleverde producten. 
3. Indien (een onderdeel van) de overheid (al dan niet via Berg Groep of een leverancier van Berg Group) verzoekt of eist dat bepaalde producten worden afgevoerd, verwijderd, vernietigd of andere handelen worden verricht, zal de Afnemer hier alle medewerking aan verlenen. 

15. Geheimhouding

1. De Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- per schending van deze geheimhoudingsplicht, onverminderd het recht van Berg Group om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
2. Berg Group is gerechtigd om, mede voor commerciële doeleinden, de naam van de Afnemer als zijnde handelspartner aan derden kenbaar te maken.

16. Verkoop, lease en bemiddeling productierechten

1. Dit artikel is van toepassing op de verkoop, lease en/of levering van productierechten (als bedoeld in de Meststoffenwet) door Berg Group aan Afnemer of in geval van bemiddeling door Berg Group bij een dergelijke overeenkomst.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zullen de te leveren productierechten op eerste verzoek van Berg Group door de vervreemder rechtstreeks of via Berg Group worden overgedragen aan Afnemer.
3. Overdracht en lease van de productierechten geschiedt zonder grond. Indien de rechten zijn opgebouwd op pachtgronden, zijn eventuele claims en/of aanspraken betrekking hebbende op de productierechten door een eventuele verpachter voor rekening en risico van de vervreemder (niet zijnde Berg Group) en kunnen niet verhaald worden op Berg Group. Afnemer vrijwaart Berg Group voor eventuele aanspraken van derden te dier zake.
4. Afnemer verstrekt op eerste verzoek aan Berg Group een digitale machtiging via “mijn dossier” (digitale omgeving van RVO.nl) ten behoeve van de overdracht c.q. lease en registratie van de betreffende rechten.
5. Afnemer verplicht zich bij deze een onherroepelijke volmacht te geven aan de vervreemder en aan Berg Group, hetgeen door laatstgenoemden wordt aangenomen om (mede) namens haar en vervreemder de benodigde handelingen te verrichten dan wel te doen verrichten, welke van overheidswege vereist of verlangd zijn voor de overdracht c.q. lease van de productierechten op of door Afnemer en de registratie daarvan, terwijl Afnemer verklaart niets te zullen ondernemen waardoor overgang c.q. lease van die voormelde hoeveelheid productierechten op c.q. door de Afnemer wordt verhinderd of niet geheel zal worden gerealiseerd.
6. De Overeenkomst is gebaseerd op de kennis en de wet- en regelgeving op dat moment. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van Overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen van de Overeenkomst, welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht en aansluit bij datgene wat partijen bij het sluiten van de Overeenkomst hebben beoogd en bedoeld. Wijzigingen in het wettelijke regime/beleid ten aanzien van de genoemde productierechten of de uitvoering daarvan (door de overheid), welke van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid tot overdracht, lease, registratie en/of gebruiksmogelijkheden van de productierechten, zijn voor risico van Afnemer.
7. Indien Afnemer nalatig is in de nakoming van de uit Overeenkomst voortvloeiende , op haar rustende, verplichtingen, verkeert zij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en verbeurt zij jegens en ten gunste van Berg Group een direct opeisbare niet voor compensatie vatbare boete welke gelijk is aan 25% van de koopsom, met een minimum van € 10.000,- per nalatigheid, onverminderd het recht van Berg Group op vergoeding van geleden schade, kosten en interesten.
8. Afnemer dient de koopprijs voorafgaand aan de overdracht en registratie over te maken op door Berg Group aan te wijzen een derdengeldenrekening. Na betaling door Afnemer zal Berg Group zorgdragen voor de overdracht, registratie en de betaling aan de vervreemder. Binnen 10 dagen na de door de wettelijk bevoegde instantie goedgekeurde en bijgewerkte overdracht/registratie zal Berg Group de koopprijs (laten) overmaken vanaf de derdenrekening naar de vervreemder. In geval van lease dient Afnemer de betreffende rechten binnen hetzelfde kalenderjaar terug over te dragen aan de vervreemder. Afnemer dient aan Berg Group op eigen initiatief aan te tonen dat hij dit tijdig heeft gedaan en dat dit door de bevoegde instantie is geregistreerd.
9. Afnemer stemt ermee in dat Berg Group (en de (rechts)persoon die de derdenrekening beheert) de koopprijs op de derdenrekening mag laten staan, totdat zeker is dat de overdracht (en eventuele terugoverdracht) en registratie volledig is uitgevoerd en is bijgewerkt door de wettelijk bevoegde instantie en totdat zeker is dat Afnemer volledig heeft betaald.
10. Afnemer stemt ermee in dat Berg Group (en de (rechts)persoon die de derdenrekening beheert) de koopprijs op de derdenrekening laat staan, wanneer en zolang er (onverhoopt) beslag wordt gelegd resp. blijft liggen op (een deel van) het saldo op de derdengeldenrekening of op een vordering verband houdende met de derdengeldenrekening.
11. Berg Group en Afnemer kunnen niet garanderen dat de overdracht en/of registratie ook daadwerkelijk door de bevoegde autoriteiten wordt uitgevoerd/goedgekeurd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de productierechten worden ingetrokken of niet langer dan wel voor een andere periode benutbaar zijn. Berg Group en de vervreemder zijn hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk en een dergelijke situatie levert geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Berg Group of de vervreemder op.
12. Indien mocht blijken dat één of meer van de in dit artikel en/of de Overeenkomst bedoelde verplichtingen is geschonden, hebben Berg Group en vervreemder het recht hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te verrekenen met de uit de inbreuk voortvloeiende schade (onder meer met hetgeen op de derdenrekening staat), dan wel de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd eventuele overige rechten die in dat geval aan Berg Group mochten toekomen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Berg Group partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
3. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Berg Group en de Afnemer of anderszins. Het staat echter Berg Group vrij een geschil tussen Berg Group en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

1. Definities

1.1 Berg Group: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde één van de eenmanszaken of vennootschappen van de Berg Group (waaronder – maar niet uitsluitend - Berg Fourage B.V., Berg Fourage Bijvoeders B.V., WB Agri B.V., Knibbelberg B.V., Berg Transport B.V., Berg Veevoer B.V., Berg Circulair B.V., Berg Bemiddeling B.V., Eco Comfort Animal Bedding B.V., Landbouwbedrijf Wichert van den Berg, Landbouwberg B.V. en Berg Grondstoffen B.V.).
1.2 Leverancier: de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) tot wie de order voor de levering van zaken en/of uitvoering van diensten is gericht. 
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Berg Group en Leverancier tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
1.4 Algemene Inkoopvoorwaarden: deze door Berg Group gehanteerde algemene voorwaarden. 
1.5 Contract: de schriftelijke (daaronder begrepen: elektronische) vastlegging door Berg Group van de inhoud van de overeenkomst.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere huidige en toekomstige rechtsbetrekking waarbij Berg Group partij is betreffende de verkoop en/of levering van zaken, rechten en/of uitvoering van diensten door Leverancier. 
2.2 De algemene voorwaarden van Leverancier zijn nooit van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zijn in dat geval verplicht met elkaar in overleg te treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Indien Berg Group op enig moment geen strikte naleving van deze Algemene Inkoopvoorwaarden verlangt, betekent dat niet dat zij haar recht op nakoming volgens die bepalingen prijs geeft.
2.5 Van het bepaalde in deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

3.  Overeenkomst

3.1 Naast de Overeenkomst zijn (in de rangorde zoals opgesomd) van toepassing: 
a. deze Algemene Inkoopvoorwaarden;
b. eventueel in de Overeenkomst door Berg Group van toepassing verklaarde aanvullende algemene voorwaarden;
c. de wettelijke en andere overheidsvoorschriften, die relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier wordt geacht hiermee bekend te zijn en zich hieraan te houden.
3.2 Tenzij Leverancier met bekwame spoed schriftelijk meldt dat in het Contract of in deze Algemene Inkoopvoorwaarden genoemde bescheiden ontbreken, worden deze geacht door Berg Group tijdig aan Leverancier te zijn verstrekt. Bij gebreke van een tijdige melding zal Leverancier zich niet op de onbekendheid met de in bescheiden kunnen beroepen. Leverancier is verder gehouden Berg Group te wijzen op eventuele onjuistheden en tegenstrijdigheden in de stukken en zal zich daarop niet kunnen beroepen wanneer Leverancier deze kende of had behoren te kennen maar niet tijdig heeft gemeld.

4. Gegevens en intellectuele eigendomsrechten

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zorgt Leverancier voor eigen rekening en risico ervoor dat Berg Group, de door Berg Group ingeschakelde derden en overheidsinstanties tijdig kunnen beschikken over:
a. alle informatie zoals tekeningen, specificaties, berekeningen, documentatie en dergelijke die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
b. de benodigde goedkeuringen en meldingen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
c. monsters, modellen en dergelijke die worden genoemd in de Overeenkomst of redelijkerwijs door Berg Group worden verlangd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van voornoemde monsters, modellen en dergelijke over op Berg Group op het moment dat ze aan haar (of aan een door haar aangewezen derde) worden overhandigd.
4.2 Het genoemde in het vorige lid zal:
a. worden opgesteld en ter beschikking worden gesteld conform de daartoe in de Overeenkomst vermelde eisen of, als dergelijke eisen daarin niet zijn vermeld, in overeenstemming met de daartoe redelijkerwijs door Berg Group te stellen eisen; en
b. ter beschikking worden gesteld op de datum of binnen het tijdsbestek als daartoe vermeld in de Overeenkomst, dan wel, indien daaromtrent niets in de Overeenkomst is bepaald, op de datum of binnen het tijdsbestek dat, in verband daarmee, wordt bepaald door Berg Group.
4.3 Alle gegevens en zaken (tekeningen, modellen, computerprogrammatuur, monsters, etc.) die door Berg Group ten behoeve van de Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Berg Group en mogen door Leverancier niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten op van Berg Group afkomstige gegevens en werken is uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Leverancier dient door Berg Group aan hem overhandigde gegevens en zaken direct bij ontvangst op juistheid en volledigheid te controleren en Berg Group terstond te wijzen op eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
4.5 Zaken waarop industriële en/of intellectuele eigendomsrechten rusten die Leverancier in samenwerking met- of in opdracht van Berg Group heeft ontwikkeld, worden eigendom van Berg Group, inclusief de daarop rustende industriële en/of intellectuele eigendomsrechten. Mochten er nadere handelingen nodig zijn voor de overdracht van deze zaken of rechten, dan zal Leverancier hieraan alle medewerking verlenen.
4.6 De door Berg Group in het kader van de Overeenkomst overhandigde gegevens en zaken mogen voor geen ander doel worden gebruikt dan de uitvoering van de Overeenkomst. Na uitvoering en/of beëindiging van de Overeenkomst zal Leverancier, indien en zodra Berg Group dit verlangt, aan Berg Group alle informatie, documenten en zaken retourneren die Berg Group aan Leverancier, in het kader van de (uitvoering van) overeenkomst, ter beschikking heeft gesteld, en de overige exemplaren/kopieën vernietigen.
4.7 Leverancier vrijwaart Berg Group voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden ter zake van door hem geleverde zaken en verrichte werkzaamheden en zal aan Berg Group alle schade vergoeden die Berg Group lijdt en/of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van (gepretendeerde) gerechtigden, alle werkelijke kosten voor juridische bijstand en overige (buiten)gerechtelijke kosten daaronder begrepen.

5. Uitvoering werkzaamheden, leveringen en verpakkingen

5.1 De werkzaamheden en leveringen dienen door Leverancier op de overeengekomen tijdstippen aan te worden gevangen en binnen de overeengekomen opgenomen termijn te worden verricht. De overeengekomen tijdstippen/termijnen zijn fatale termijnen voor Leverancier.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Leverancier de zaken binnen de over overeengekomen tijdstippen/termijnen DDP (Deliverd Duty Paid/Geleverde Rechten Betaald, conform de Incoterms® 2010) te leveren op de overeengekomen plaats. Indien partijen geen plaats van levering zijn overeengekomen, dient Leverancier de zaken te leveren op de door Berg Group aangewezen of aan te wijzen plaats.
5.3 Indien partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Berg Group zorg zal dragen voor transport, zal Leverancier aan Berg Group alle voor het transport noodzakelijke gegevens en documenten aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Leverancier. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Leverancier, is voor rekening en risico van Leverancier.
5.4 De zaken zullen bij aflevering worden vergezeld van een leveringsbon waarop het ordernummer en de overige relevante gegevens ter zake de geleverde zaken dienen te worden vermeld. Leverancier zal Berg Group, tegelijkertijd met de verzending van de zaken, een kopie van de afleveringsbon per e-mail toesturen.
5.5 Leverancier zal Berg Group twee werkdagen van tevoren per e-mail in kennis stellen van een voorgenomen levering. Een dergelijke kennisgeving zal alle relevante gegevens bevatten ter zake de te leveren zaken zoals het gewicht van die goederen en eventueel te nemen maatregelen in verband met het uitladen van die zaken op de plaats van levering.
5.6 Op het moment dat Leverancier weet of er redelijkerwijs van uit dient te gaan dat hij niet aan de in de Overeenkomst opgenomen termijnen kan voldoen dient hij Berg Group daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de oorzaak daarvan. Leverancier blijft altijd verplicht tot tijdige nakoming.
5.7 In het geval Leverancier de producten niet op de juiste locatie levert, heeft Berg Group de keuze binnen twee werkdagen Leverancier mededeling te doen dat Berg Group de producten weigert of het alsnog zelfstandig vervoeren van de producten naar de juiste locatie. Indien Berg Group de producten weigert, heeft Berg Group de keuze uit het (geheel of gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst dan wel te eisen dat Leverancier de producten binnen 24 uur alsnog op de juiste locatie brengt.
5.8 Alle kosten voor Berg Group die voortvloeien uit het feit dat Leverancier de producten niet op de juiste locatie levert komen voor rekening van Leverancier. In het geval Berg Group er voor kiest om zelfstandig de producten naar de juiste locatie te vervoerden (zie vorige lid), is Leverancier ten minste een vergoeding gelijk aan de werkelijke transport- en bijkomende administratie kosten aan Berg Group verschuldigd. Dit laat onverlet het recht van Berg Group om alle kosten op Leverancier te verhalen.
5.9 Berg Group is gerechtigd de in de Overeenkomst opgenomen termijnen en/of tijdstippen en/of volgorde voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of leveren van de goederen door Leverancier tussentijds te wijzigen. Leverancier heeft in dat geval geen recht op kosten- en/of schadecompensatie, tenzij naar het oordeel van Berg Group de kosten voor Leverancier in verband met de wijziging in zodanige mate worden verhoogd dat het achterwege laten van een compensatie onaanvaardbaar is.
5.10 Leverancier is gehouden om alle aanwijzingen die door Berg Group in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier worden verstrekt zonder enig voorbehoud op te volgen.
5.11 Indien Berg Group mankracht en/of materieel ter beschikking dient te stellen ter lossing van de zaken, dient Leverancier Berg Group daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en niet later dan twee werkdagen voorafgaand aan het overeenkomen tijdstip van levering.
5.12 Leverancier is voorafgaand en gedurende de duur van de overeenkomst verplicht Berg Group per e-mail te informeren over verbeteringen welke, gelet op de huidige stand en/of ontwikkelingen van kennis en techniek in het algemeen, voor de zaken en/of diensten mogelijk zijn dan wel zullen worden, voor zover Leverancier deze verbeteringen als een ter zake ervaren en deskundige leverancier behoort te (onder)kennen.
5.13 Leverancier zal de zaken naar hun aard, mede gelet op de wijze van vervoer, deugdelijk verpakken, afdekken en desgewenst volgens instructies van Berg Group merken. Leverancier zal de zaken dusdanig verpakken en beschermen (zoals afdekken) voor het vervoer naar de plaats van levering dat schade aan of kwaliteitsvermindering van de zaken tijdens het vervoer, het in- en / of uitladen en de opslag van de zaken wordt voorkomen.
5.14 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking. Alle gebruikte verpakking, uitgezonderd leenemballage, wordt eigendom van Berg Group, tenzij Berg Group deze zal weigeren. Bij weigering is Leverancier verplicht de geweigerde verpakking voor eigen rekening en risico af te voeren van de alsdan door Berg Group opgegeven plaats. Berg Group wordt geacht de verpakking te hebben geweigerd, indien zij binnen 4 weken na ontvangst Leverancier verzoekt de verpakking af te halen.
5.15 Leverancier garandeert dat de goederen en hun verpakking zijn voorzien van de juiste etikettering, productinformatie, alsmede van alle voorschriften, onder meer voor vervoer, opslag, bewerking, verwerking, gebruik en/of verbruik, herstel, onderhoud alsmede voor gebruik van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en te nemen veiligheidsmaatregelen.
5.16 Zendingen die niet aan het in bepaalde in de vorige drie leden van dit artikel voldoen, kunnen door Berg Group geweigerd worden, onverminderd de aansprakelijkheid van Leverancier voor eventuele schade en de verplichting tot nakoming van de Overeenkomst.
5.17 Indien de door Leverancier te leveren zaken, rechten of diensten niet (langer) mogen worden gebruikt, verhandeld of dat anderszins het gebruik of toepassing daarvan wordt beperkt, belemmerd of verboden door de overheid/bevoegde autoriteit/certificeringspartij, is Berg Group gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Leverancier recht heeft op schadevergoeding, vergoeding van kosten of andere compensatie.
5.18 Een aantal entiteiten die onderdeel zijn van Berg Group zijn aangesloten bij certificerende instellingen, zoals (maar niet uitsluitend) SecureFeed en GMP+. Indien Berg Group de medewerking van Leverancier nodig heeft om alle verplichtingen tegenover deze certificerende instellingen te kunnen nakomen of Berg Fourage het anderszins wenselijk acht dat Leverancier bepaalde handelingen zal verrichten of nalaten, zal Leverancier hier kosteloos en onvoorwaardelijk alle medewerking aan verlenen. Leverancier zal zich daarbij houden aan de meest actuele richtlijnen en voorschriften.
5.19 Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen dat een monster van het door Berg Group afgenomen product beschikbaar is voor Berg Fourage en de bevoegde autoriteiten. Leverancier neemt en bewaart een representatief referentiemonster van de door Berg Group af te nemen partijen en bewaart dit minimaal gedurende de THT. Indien het niet mogelijk is om het betreffende monster te bewaren dient het monster opgestuurd te worden naar Berg Group. De THT is vastgesteld in de GMP+ BA13 Minimumvoorwaarden monstername. Leverancier zal zich bij het nemen van de monsters, het bewaren daarvan en alles wat daarmee te maken heeft, houden aan de meest actuele richtlijnen en voorschriften van GMP+ International. Deze zijn te vinden op de website van GMP+ International (www.gmpplus.org).

6. Kwaliteit, garantie, nakoming en inspecties

6.1 Leverancier garandeert:
a. dat de zaken en diensten volledig zijn alsmede bij geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;
b. dat de zaken en diensten geheel in overeenstemming zijn met de eisen vervat in de Overeenkomst, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door Berg Group verstrekte documenten en geheel voldoen aan de strekking van de Overeenkomst;
c. dat de zaken en diensten ten minste voldoen aan de in Europa en in Nederland geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften;
d. dat, ook indien de zaken worden geleverd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of -terreinen van Berg Group, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door Berg Group en/of de afnemer van Berg Group voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften zullen worden nageleefd;
e. dat de zaken van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaal/grondstoffouten zijn en dat voor het verrichten van diensten en/of de uitvoering van de tot de goederen behorende werkzaamheden goede en geschikte materialen/grondstoffen worden gebruikt en vakkundig personeel wordt ingeschakeld;
f. dat, indien de prestatie het ter beschikking stellen van arbeidskrachten met zich meebrengt, deze zullen voldoen aan de overeengekomen, of (indien ter zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen geldende eisen van vakbekwaamheid, en het overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens de overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zal zijn;
g. dat hij het beoogde gebruik, de bestemming van de zaken alsmede de plaats van levering heeft onderzocht en dat de zaken voldoen aan alle voorwaarden, welke in verband met de beoogde toepassing dan wel gebruik en/of verbruik, de bestemming en omstandigheden ter plaatse, vereist dan wel wenselijk of noodzakelijk zijn.
6.2 Indien in de Overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij Berg Group onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Berg Group hem over deze voorschriften nader informeren.
6.3 Indien en voor zover gedurende het eerste jaar na de levering van de goederen of het verrichten van de diensten, op enig moment blijkt dat daaraan een gebrek kleeft of dat deze anderszins niet beantwoorden aan de overeenkomst (non-conformiteit), dan zal Leverancier dat gebrek c.q. die non-conformiteit op verzoek van Berg Group omgaand voor zijn eigen rekening herstellen, vervangen of de overeengekomen prijs terugbetalen (zulks naar keuze van Berg Group).
6.4 Indien en voor zover na afloop van de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn, op enig moment blijkt dat aan de goederen en/of de diensten een gebrek kleeft of deze anderszins niet beantwoorden aan de overeenkomst, ten gevolge van:
a. een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijdens Leverancier; of
b. welke andere reden dan ook,
dient Leverancier nadat Berg Group hem in kennis heeft gesteld van het desbetreffende gebrek c.q. de desbetreffende non-conformiteit dat gebrek c.q. die non-conformiteit in overleg met Berg Group op een dusdanig tijdstip, binnen een dusdanig tijdsbestek en op een dusdanige manier te herstellen of te vervangen (naar keuze van Berg Group) dat de schade en de overlast daarvan voor Berg Group tot een minimum beperkt blijven, één en ander onverminderd de andere rechten die Berg Group heeft uit hoofde van de Overeenkomst of op grond van de wet.
6.5 Ten aanzien van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde gebreken/non-conformiteit geldt verder het volgende:
a. indien en voor zover de oorzaak van de gebreken/non-conformiteit gelegen is in omstandigheden die vallen onder het bepaalde in het vorige lid, sub a, van dit artikel, dan komen de extra kosten van Leverancier die gepaard gaan met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, voor zijn eigen rekening; en
b. indien en voor zover de oorzaak van de gebreken/non-conformiteit gelegen is in andere omstandigheden, dan komen de extra kosten van Leverancier, voor zover de omvang daarvan redelijk is, die gepaard gaan met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, voor rekening van Berg Group, met dien verstande dat Leverancier daarvoor dient te voldoen aan de redelijke eisen van Berg Group met betrekking tot het vastleggen, aantonen en/of specificeren van die kosten.
6.6 Indien en voor zover Leverancier handelt in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, is Berg Group gerechtigd om zelf voor rekening van Leverancier de gebreken/non-conformiteit te (laten) herstellen of te (laten) vervangen (zulks naar keuze van Berg Group), onverminderd het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel en de andere rechten van Berg Group uit hoofde van de overeenkomst of op grond van de wet. 
6.7 Indien Leverancier (dreigt) zijn verplichtingen niet na te komen is Berg Group gerechtigd om, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere aankondiging vereist is, voor rekening van Leverancier alle maatregelen te nemen die zij passend acht om stagnatie en/of schade te voorkomen of te beperken. Onder schade wordt onder meer eventueel op te leggen boetes en heffingen verstaan. Een maatregel die Berg Group onder meer in kan zetten is het voor rekening van Leverancier inschakelen van derden voor de uitvoering van de Overeenkomst.
6.8 Indien en voor zover Berg Group kosten dient te maken en/of schade lijdt ten gevolge van enig gebrek/non-conformiteit waarvan de oorzaak is gelegen in omstandigheden die vallen onder lid 1 of lid 4 sub a van dit artikel, dan zal het bedrag van die kosten en/of die schade door Leverancier aan Berg Group worden vergoed.
6.9 Leverancier zal Berg Group desgewenst op ieder redelijk moment onbeperkt toegang verschaffen tot zijn (of de door hem ingeschakelde derde zijn) terrein(en), gebouw(en) en vervoersmiddel(en) om de goederen te (laten) inspecteren, te (laten) testen c.q. de voortgang in de productie/levering ervan te (laten) controleren. 
6.10 Onverminderd zijn andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zal Leverancier voor eigen rekening:
a. de in het vorig artikel bedoelde inspecties, testen en/of controles (laten) uitvoeren conform hetgeen daartoe is bepaald in de Overeenkomst of redelijkerwijs wordt verlangd door Berg Group; en
b. Berg Group, voor zover mogelijk, alle noodzakelijke of redelijkerwijs door Berg Group verlangde hulp verlenen om het haar mogelijk te maken dergelijke inspecties, testen en/of controles bij te wonen, voor zover deze door of in opdracht van Leverancier worden uitgevoerd, en/of desgewenst zelf uit te (laten) voeren; en
c. aan Berg Group alle door haar verlangde informatie verstrekken, met betrekking tot dergelijke door of in opdracht van Leverancier uitgevoerde inspecties, testen en/of controles; en
d. indien Berg Group dit, ten aanzien van een bepaalde inspectie, test en/of controle verlangt, Berg Group (van de uitvoering) daarvan minimaal zeven dagen van tevoren op de hoogte  stellen.
6.11 Leverancier zal Berg Group alle stukken en informatie en documenten met betrekking tot inspecties, testen, controles, analyses of herkomst van in de goederen verwerkte materialen verstrekken, indien en voor zover dit door Berg Group wordt verlangd of op grond van wet of regelgeving is vereist.
6.12 De keuring/inspectie van de goederen of diensten door of namens Berg Group houdt geen erkenning in dat de zaken en/of diensten voldoen aan de garanties of anderszins beantwoordt aan de Overeenkomst.
6.13 Bij afkeuring heeft Berg Group, onverminderd haar overige rechten en bevoegdheden, het
recht om binnen een door haar te stellen termijn levering te verlangen van zaken die wel aan de eisen voldoen zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.

7. Prijzen

7.1 Alle prijzen zijn vast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen prijs zal uitsluitend kunnen worden gewijzigd indien partijen zulks expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
7.2 De overeengekomen prijs zal worden geacht een vergoeding te omvatten voor alle door Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst verrichte of te verrichten prestaties en al hetgeen daarbij hoort.
7.3 Berg Group is bevoegd om de overeengekomen werkzaamheden en/of leveranties te wijzigen. Indien deze wijziging gevolgen heeft voor de prijs en het overeengekomen tijdschema dient Leverancier dit direct na de opgedragen wijziging schriftelijk en gemotiveerd aan Berg Group kenbaar te maken. 

8. Facturatie 

8.1 Facturen van Leverancier dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting 1968. Daarnaast dient de factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: a: ordernummer waar de factuur betrekking op heeft en b: alle gegevens die vereist zijn in verband met garantie en certificering (zoals Skal Biocontrole, GMP+ certificaat, SecureFeed, HISFA, etc.).

9. Verbod van cessie / verpanding

9.1 Het is Leverancier verboden zijn vorderingen op en rechten jegens Berg Group zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berg Group aan een derde over te dragen, te bezwaren (zoals te verpanden) of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen of te bezwaren. Deze clausule heeft goederenrechtelijke werking, waardoor wordt voorkomen dat er een overdracht of bezwaring plaatsvindt.

10. Betaling

10.1 Indien Leverancier aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan Leverancier de overeengekomen prijs aan Berg Group factureren, waarna betaling door Berg Group zal geschieden binnen 30 dagen na datum ontvangst van de desbetreffende factuur. Een kortere betalingstermijn kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
10.2 Berg Group zal tot betaling overgaan wanneer de factuur juist is opgesteld en hetgeen waarop de factuur betrekking heeft, naar het oordeel van Berg Group door Leverancier naar behoren is uitgevoerd.
10.3 Berg Group heeft het recht betalingen op te schorten tot het moment waarop zij een ondertekende en ongewijzigde kopie van de door Berg Group opgestelde schriftelijke overeenkomst retour heeft ontvangen van Leverancier.
10.4 Berg Group heeft het recht om haar vorderingen op Leverancier, uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar, te verrekenen met hetgeen Berg Group is verschuldigd aan Leverancier.
10.5 Ieder recht van Leverancier op verrekening van eventuele vorderingen op- en/of schulden aan Berg Group met respectievelijk schulden aan en vorderingen op Berg Group is uitgesloten. Leverancier heeft tevens niet haar recht haar verplichtingen op te schorten, uit welke hoofde dan ook. 

11. Uitbesteding en/of inlening

11.1 Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Berg Group de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren en/of arbeidskrachten in te lenen. Leverancier zal uitsluitend personeel tewerkstellen dat bij hem in dienst is. Een eventuele schriftelijke goedkeuring als bedoeld in dit artikel geldt slechts voor het onderdeel van de desbetreffende Overeenkomst waarvoor de goedkeuring is verleend en niet voor andere en/of opvolgende Overeenkomsten.
11.2 Indien de Leverancier (na schriftelijke goedkeuring van Berg Group) de Overeenkomstgeheel of gedeeltelijk aan een derde opdraagt zal Leverancier daarvoor een schriftelijke overeenkomst opstellen waarvan de overeenkomst tussen Berg Group en Leverancier deel uitmaakt.
11.3 Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor de door derden en/of ingeleende arbeidskrachten uitgevoerde werkzaamheden.
11.4 Indien Leverancier niet in staat is om zijn betalingsverplichtingen aan een door hem voor het uitvoeren van de Overeenkomst ingeschakelde derde te voldoen, is Berg Group gerechtigd om de door Leverancier aan de derde verschuldigde betalingen rechtstreeks te voldoen aan de derde. Berg Group is gerechtigd om alle betalingen die zij in dit kader aan een door Leverancier ingeschakelde derde heeft voldaan te verrekenen met alle bedragen die Berg Group aan Leverancier verschuldigd is of mocht worden.

12. Aansprakelijkheid, vrijwaring en faillissement

12.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van gebreken in de door Leverancier geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden of van enige andere tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Leverancier is ook aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van Berg Group als gevolg van aansprakelijkheid van Leverancier jegens Berg Group op andere gronden.
12.2 Leverancier is ook aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van fouten van werknemers en/of andere personen waarvan Leverancier gebruik maakt voor de uitvoering van de Overeenkomst.
12.3 Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die in enige relatie staan tot de tekortkoming waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand, letselschade en schade aan derden.
12.4 Voor het geval Berg Group aansprakelijk wordt gesteld door derden (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend - de afnemer van Berg Group) als gevolg van het niet naleven door Leverancier van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen, vrijwaart Leverancier Berg Group voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid. Onder deze vrijwaring vallen onder meer alle kosten voor juridische bijstand en eventuele proceskosten die Berg Group in dit kader dient te maken. De voorgenoemde vrijwaring geldt ook voor eventuele boete(s) die Berg Group opgelegd mocht krijgen als gevolg van het niet nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen van Leverancier.
12.5 In geval van faillissement of surseance van betaling van Leverancier is Leverancier een bedrag gelijk aan 10% van de voor overeengekomen prijs aan Berg Group verschuldigd ter compensatie van het verlies van mogelijke garantieaanspraken (ook in het geval Berg Group gebruik maakt van haar bevoegdheden in het volgende lid van dit artikel).
12.6 Indien Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, een onderhands akkoord aangaat met zijn schuldeisers, wordt ontbonden, zijn onderneming vervreemdt of beëindigt of indien een derde executoriaal beslag legt op goederen van Leverancier, is Berg Group gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door een schriftelijke mededeling of mededeling per e-mail daartoe, te ontbinden en de nakoming van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en haar eventuele vordering(en) tot vergoeding van de door haar, ten gevolge van tekortkoming(en) van Leverancier, geleden schade te verhalen op zaken van Leverancier die de Berg Group onder zich heeft en/of te verrekenen met eventuele vorderingen die Berg Group op Leverancier heeft, één en ander onverminderd de andere rechten van Berg Group uit hoofde van de Overeenkomst of op grond van de wet.
12.7 Berg Group is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Leverancier als bij derden. Tevens is Berg Group niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Berg Group in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.
12.8 Indien Berg Group wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
12.9 In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering. 
12.10 In geval van aansprakelijkheid is Berg Group uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Berg Group aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Berg Group toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Leverancier aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
12.11 Berg Group is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
12.12 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Berg Group of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

13. Wet arbeid vreemdelingen en ketenaansprakelijkheid

13.1 Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen dienen tewerkgestelde werknemers onder bepaalde omstandigheden te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen kan aan zowel Leverancier als Berg Group een sanctie worden opgelegd. Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk een aansprakelijk voor de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. Indien aan Berg Group vanwege een overtreding door welke partij dan ook van de Wet arbeid vreemdelingen een sanctie wordt opgelegd, welke overtreding verband houdt met het gedrag van Leverancier, is Leverancier aansprakelijk voor alle schade, zoals (maar niet uitsluitend) het boetebedrag, dat Berg Group daardoor lijdt. Leverancier vrijwaart Berg Group voor alle kosten die voortvloeien uit het voorgaande.
13.2 Leverancier is verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan de geldende wet- en regelgeving en de door hem met zijn werknemers overeengekomen arbeidsvoorwaarden, alsmede de eventueel toepasselijke cao. In het bijzonder draagt Leverancier er voor zorg dat alle loonvorderingen van werknemers, alle premies sociale verzekeringen, alsmede de loonheffingen tijdig en volledig worden voldaan.
13.3 Leverancier legt alle arbeidsvoorwaarden met medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst op duidelijke wijze  vast.
13.4 Leverancier is verplicht op eerste verzoek mee te werken aan elk onderzoek door bevoegde instanties naar de door hem overeengekomen arbeidsvoorwaarden en de naleving daarvan, alsmede aan controles, audits en/of loonvalidaties.
13.5 Leverancier is op ieder door Berg Group gewenst moment verplicht onverwijld op de door Berg Group verlangde manier alle informatie te verstrekken die Berg Group wenst, teneinde Berg Group in staat te stellen zich er van te vergewissen dat Leverancier zich houdt aan alle geldende wet- en regelgeving, alsmede aan de door Leverancier met zijn werknemers overeengekomen arbeidsvoorwaarden en de eventueel toepasselijke cao. 
13.6 In het geval Leverancier, op welke wijze dan ook, op de hoogte raakt van schendingen van de verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel, dan wel enig ander artikel van de Overeenkomst door hemzelf of door hem ingeschakelde derden, zal Leverancier Berg Group hiervan onverwijld telefonisch én schriftelijk op de hoogte brengen.
13.7 Leverancier is gehouden in en buiten rechte voor eigen rekening alle bijstand te bieden aan Berg Group met betrekking tot de aanspraken c.q. vorderingen als bedoeld in dit artikel. In het bijzonder vrijwaart Leverancier Berg Group uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk voor vordering(en) die zijn ingesteld op grond van het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10, afdeling 2 (loonaanspraken). 
13.8 De in dit artikel opgenomen verplichtingen voor Leverancier worden door partijen ten gunste en ten behoeve van Berg Group gevestigd als een kettingbeding ten laste van Leverancier. Leverancier is verplicht om alle verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij een overeenkomst aangaat ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier is tevens verplicht te bedingen dat deze partijen alle verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel onverkort opnemen in de overeenkomsten die zij aangaan met derden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Alle overeenkomsten die Leverancier met derden aangaat en betrekking hebben op of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, dient Leverancier schriftelijk vast te leggen in een contract dat door alle contractspartijen is ondertekend. Leverancier verschaft desgevraagd aan Berg Group onverwijld toegang tot deze contracten.
13.9 Leverancier is verplicht om het door hem aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig en volledig te betalen. Indien er sprake is van niet-tijdige en/of onvolledige loonbetaling door Leverancier en Leverancier komt ook na een sommatie daartoe door Berg Group waarbij een termijn geldt van drie werkdagen na dagtekening van die sommatie zijn betalingsverplichtingen jegens zijn werknemers niet na, dan is Berg Group gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat Leverancier enig recht op schadevergoeding toekomt. Leverancier verbeurt alsdan een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro), zulks onverminderd het recht van Berg Group schadevergoeding te vorderen.
13.10 Indien Leverancier enige verplichting uit dit artikel lid 1 tot en met lid 8 niet of niet volledig nakomt, verbeurt Leverancier onmiddellijk en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is een boete ter hoogte van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) en € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Berg Group schadevergoeding te vorderen.
13.11 Berg Group is naast het bepaalde in het vorige lid gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, alle Overeenkomsten met Leverancier te ontbinden, zonder dat Leverancier enig recht op schadevergoeding toekomt, indien Leverancier enige verplichting uit dit artikel ook na in gebreke te zijn gesteld waarbij een termijn geldt van vijf werkdagen, niet of niet volledig nakomt.
13.12 In geval van een ontbinding door Berg Group op grond van het bepaalde in lid 9 of 11, dan wel het opeisen door Berg Group van de boete bedoeld in lid 10 van dit artikel komen alle kosten en schade aan de zijde van Berg Group, waaronder imagoschade, integraal voor rekening van  Leverancier.
13.13 Imagoschade als bedoeld in dit artikel wordt gefixeerd op minimaal € 10.000,- (zegge: tienduizend euro), onverminderd het recht van Berg Group om de schade die dit bedrag te boven gaat, ook te verhalen op Leverancier.
13.14 Berg Group is gerechtigd om het bedrag van boetes te verrekenen met openstaande bedragen. Boetes strekken niet tot schadevergoeding.

14. Verzekering

14.1 Leverancier is gehouden voor eigen rekening een verzekering af te sluiten ter dekking van zijn contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de Overeenkomst mocht ontstaan. Leverancier is verplicht de premie voor de verzekering tijdig te voldoen. De hoogte van het te verzekeren bedrag dient voldoende te zijn om iedere reële, mogelijke aansprakelijkheid adequaat te kunnen dekken.
14.2 Leverancier zal op verzoek van Berg Group een kopie van de verzekeringspolis verstrekken alsmede een overzicht waaruit blijkt dat Leverancier de premie voor de verzekering heeft voldaan.
14.3 Onverminderd haar overige rechten op ontbinding en opschorting is Berg Group uitdrukkelijk gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of al haar eventuele verplichtingen jegens Leverancier op te schorten indien Leverancier niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit lid 1 en 2 van dit artikel voldoet.

15. Geheimhouding

15.1 Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- per schending van deze geheimhoudingsplicht, onverminderd het recht van Berg Group om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
15.2 Berg Group is gerechtigd om, mede voor commerciële doeleinden, de naam van Leverancier als zijnde handelspartner aan derden kenbaar te maken.
 

16. Verkoop en bemiddeling productierechten

16.1 Dit artikel is van toepassing op de verkoop en lease van productierechten (als bedoeld in de Meststoffenwet) door Leverancier aan Berg Group of in geval van bemiddeling door Berg Group bij een dergelijke overeenkomst.
16.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, betreft de hoeveelheid door Leverancier verkochte of geleaste productierechten de netto hoeveelheid productierechten, welke na overdracht voor verwerver beschikbaar zullen zijn. Dit houdt onder meer in dat door de minister (overheid) vastgestelde afroming van 10% bij overdracht voor rekening en ten laste komen van Leverancier.
16.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zullen de te leveren productierechten op eerste verzoek van Berg Group door Leverancier worden overgedragen aan Berg Group of een door Berg Group aan te wijzen verwerver.
16.4 Overdracht en lease van de productierechten geschiedt zonder grond. Indien de rechten zijn opgebouwd op pachtgronden, zijn eventuele claims en/of aanspraken betrekking hebbende op de productierechten door een eventuele verpachter voor rekening en risico van Leverancier en kunnen niet verhaald worden op de verwerver of op Berg Group. Leverancier vrijwaart verwerver en Berg Group voor eventuele aanspraken van derden te dier zake.
16.5 Leverancier verstrekt op eerste verzoek aan Berg Group een digitale machtiging via “mijn dossier” (digitale omgeving van RVO.nl) ten behoeve van de overdracht/lease van de betreffende rechten.
16.6 Leverancier verplicht zich bij deze een onherroepelijke volmacht te geven aan de verwerver en aan Berg Group, hetgeen door laatstgenoemde wordt aangenomen om (mede) namens haar en Leverancier de benodigde handelingen te verrichten dan wel te doen verrichten, welke van overheidswege vereist of verlangd zijn voor de overdracht of lease van de productierechten op resp. door de verwerver en de registratie daarvan, terwijl Leverancier verklaart niets te zullen ondernemen waardoor overgang c.q. lease van die voormelde hoeveelheid productierechten op c.q. door de verwerver wordt verhinderd of niet geheel zal worden gerealiseerd.
16.7 De kosten voor de overdracht of lease van de productierechten (zoals leges)komen ten voor rekening van Leverancier. 
16.8 De Overeenkomst is gebaseerd op de kennis en de wet- en regelgeving op dat moment. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van Overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen van de Overeenkomst, welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht en aansluit bij datgene wat partijen bij het sluiten van de Overeenkomst hebben beoogd en bedoeld. Wijzigingen in het wettelijke regime/beleid ten aanzien van de genoemde productierechten of de uitvoering daarvan (door de overheid), welke van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid tot overdracht, lease, registratie en/of gebruiksmogelijkheden van de productierechten, zijn voor risico van Leverancier.
16.9 Indien Leverancier nalatig is in de nakoming van de uit Overeenkomst voortvloeiende , op haar rustende, verplichtingen, verkeert zij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en verbeurt zij jegens en ten gunste van Berg Group een direct opeisbare niet voor compensatie vatbare boete welke gelijk is aan 25% van de koopsom, met een minimum van € 10.000,- per nalatigheid, onverminderd het recht van Berg Group op vergoeding van geleden schade, kosten en interesten.
16.10 Berg Group zal met opkoper/verwerver overeen komen dat opkoper/verwerver de koop- c.q. leaseprijs voorafgaand aan de overdracht zal overmaken op een derdengeldenrekening, waarover Berg Group (direct of indirect) het beheer heeft. Na betaling door opkoper zal Berg Group zorgdragen voor de overdracht, registratie en de betaling aan Leverancier. Binnen 10 dagen na de door de wettelijk bevoegde instantie goedgekeurde en bijgewerkte overdracht/registratie zal Berg Group de koopprijs (laten) overmaken vanaf de derdenrekening naar Leverancier. 
16.11 Leverancier stemt ermee in dat Berg Group (en de stichting die de derdenrekening beheert) de koopprijs op de derdenrekening laat staan, totdat zeker is dat de overdracht en registratie volledig is uitgevoerd en is bijgewerkt door de wettelijk bevoegde instantie en totdat zeker is dat de opkoper/verwerver volledig heeft betaald (en in geval van lease, én totdat de verwerver de rechten weer heeft terugovergedragen en dit ook is geregistreerd).
16.12 Leverancier stemt ermee in dat Berg Group (en de stichting die de derdenrekening beheert) de koopprijs op de derdenrekening laat staan, wanneer en zolang er (onverhoopt) beslag wordt gelegd resp. blijft liggen op (een deel van) het saldo op de derdengeldenrekening of op een vordering verband houdende met de derdengeldenrekening.
16.13 Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper dat de hierna in dit artikel en elders in deze overeenkomst gegeven verklaringen en garanties juist, volledig en niet misleidend zijn.
a. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver, dat Leverancier daadwerkelijk zal overgaan tot overdracht c.q. verleasen van de overeengekomen hoeveelheid productierechten (ook bijvoorbeeld in het geval productierechten bij Leverancier zijn ingetrokken), dat de overdracht c.q. lease van de productierechten vrij en onbezwaard zal geschieden, dat de productierechten vrij van huur en gebruiksrechten zijn, vrij van beslagen zijn en zonder recht van anderen. Leverancier garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat er geen blokkaderecht ten behoeve van een hypotheekhouder aanwezig is. Voor zover dit blokkaderecht wel aanwezig is, garandeert Leverancier dat de zekerheidsgerechtigde volledig en zonder enig voorbehoud zal meewerken aan de overdracht c.q. lease. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van Leverancier.
b. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver beschikkingsbevoegd te zijn voor de verkoop c.q. verleasen en overdracht van de productierechten. De overeenkomst is rechtsgeldig door Leverancier ondertekend en houdt rechtsgeldige afdwingbare verplichtingen van Leverancier in en het sluiten en nakomen van de overeenkomst. 
c. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat de overdracht c.q. lease van de productierechten niet leidt tot overtreding of schending van enig wettelijk voorschrift, bepaling, besluit, vonnis, vergunning, vrijstelling of ontheffing of van de statuten van Leverancier, leveren geen tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis van Leverancier op en beïnvloeden niet het bestaan, de omvang, de verschuldigdheid of de opeisbaarheid van een recht of een verplichting van Leverancier. 
d. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat voor het sluiten en nakomen van de Overeenkomst en de overdracht c.q. lease van de productierechten geen toestemming of ontheffing van enige overheidsinstantie, brancheorganisatie of enig andere derde vereist is.
e. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat hij met betrekking tot de productierechten of de gegevens/feiten op basis waarvan de productierechten zijn toegekend (referentieaantallen e.d.) niet betrokken is in gerechtelijke procedures, arbitrage- of bindend-adviesprocedures en deze zijn evenmin te verwachten. Leverancier heeft geen bezwaar aangetekend tegen de beschikking waarmee de productierechten aan Leverancier zijn toegekend en is evenmin in beroep gegaan tegen een besluit op bezwaar.
f. Leverancier verklaart en garandeert tegenover Berg Group en opkoper/verwerver dat ten laste van Leverancier met betrekking tot de productierechten geen aanspraken van derden uit hoofde van tekortkomingen, onrechtmatig handelen, gebreken bestaan waarvoor Leverancier hetzij uit overeenkomst hetzij uit de wet, aansprakelijk is of zou kunnen worden. Dergelijke aanspraken zijn evenmin te verwachten.
16.14 De bovenstaande garanties door Leverancier gelden als absolute garanties. Iedere inbreuk op één of meer garantie(s) is te allen tijde toerekenbaar aan Leverancier en geven opkoper/verwerver en Berg Group het recht alle door hen daardoor geleden schade op Leverancier te verhalen en alle overige rechten uit te oefenen die in dat geval aan opkoper/verwerver en Berg Group toekomen. Leverancier kan zich in dat kader niet beroepen op het feit dat opkoper en/of Berg Group wist of redelijkerwijs kon weten dat de garantie twijfelachtig of zelfs onjuist is of was dan wel dat de opkoper en/of Berg Group niet aan zijn of haar onderzoeksplicht heeft voldaan.
16.15 Indien mocht blijken dat één of meer van de in dit artikel bedoelde verplichtingen is geschonden, hebben opkoper/verwerver en Berg Group het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te verrekenen met de uit de inbreuk voortvloeiende schade (onder meer met hetgeen op de derdenrekening staat), dan wel de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd eventuele overige rechten die in dat geval aan Berg Group mochten toekomen.
16.16 In geval van lease van productierechten, is Berg Group afhankelijk van de verwerver voor de tijdige terugoverdracht van de productierechten aan Leverancier. Berg Group heeft enkel een inspanningsverbintenis om de terugoverdracht tijdig te realiseren. Berg Group is in geen geval aansprakelijk voor schade die Leverancier lijdt indien de verwerver de rechten niet terugoverdraagt of niet tijdig terugoverdraagt (waardoor de afroming mogelijk meer dan 10% zal bedragen). 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en Berg Group is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.